fbpx

Ei ihmehoitoa – keskusteluun ja ohjaukseen panostaminen kannattaa

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suositus on päivitetty uusimpien tieteellisten näyttöjen mukaiseksi. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuudesta vieroittumiseen ei ole ihmehoitoa vieläkään saatavilla. Riippuvuus on vakava krooninen sairaus, jota tulee hoitaa samoin periaattein kuin mitä tahansa pitkäaikaista sairautta; kannustaa ja ohjata nikotiiniriippuvaista vieroituksessa, tukea riittävästi vieroittumisen aktiivisessa vaiheessa ja seurata vieroittumisen pysyvyyttä.

Vieroittuminen tapahtuu vasta, kun henkilö päättää luopua tupakasta tai nikotiinituotteen käytöstä. Siksi terveydenhuollon ammattilaisten tulee toistuvasti palata käytöstä luopumisen hyötyihin. Myönteinen, syyllistämätön kannustus on erittäin tehokas. Itse asiassa lääkärin lyhyt vieroituskeskustelu on kaikkein kustannustehokkain vieroitushoito. Tämän hoidon voima lääkärien tulee hyödyntää.

Myönteinen, syyllistämätön kannustus on erittäin tehokas.

Ensimmäinen tupakasta vieroituksen Käypä hoito -suositus ilmestyi vuonna 2002. Nyt ilmestynyt suositus on sen neljäs päivitys. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy nousee suosituksessa yhä voimakkaammin esiin. Kun haluamme Suomesta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä vapaan maan, meidän tulee onnistua estämään nuorena alkava käyttö, sillä suurin osa tupakoijista aloittaa jo nuorena. Alle 20-vuotiaista 5 % tupakoi päivittäin. Nuoret käyttävät myös muita tupakka- ja nikotiinituotteita. Nuuskan tapaisia nikotiinipusseja käyttää nuorista 11–21 %. Nikotiinituotteiden ja sähkösavukkeiden käyttöä aletaan kokeilemaan jo ala-asteella. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee puhua tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ehkäisevästi lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa riittävän aikaisin.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito Käypä hoito -suositus perustuu tieteellisiin näyttöihin. Kun tutkimuksia ei ole tai niitä on hyvin vähän, ei suosituksia voida antaa. Olen ollut suositusten valmistelutyössä mukana alusta lähtien ja voinut todeta, miten tutkimustiedon lisääntyminen vaikuttaa annettaviin suosituksiin. Joskus suosituksen näytönaste vahvistuu ja joskus heikkenee tutkimustiedon lisääntyessä. Motivoivan keskustelun merkitys on tässä suosituksessa heikompi kuin edellisessä. Ehkä moni kokee lohdulliseksi, että tavanomainen vieroitusohjaus on yhtä tehokas kuin motivoiva keskustelu. Tieto ei vähennä motivoivan keskustelun merkitystä, mutta toteaa, ettei uutta tekniikka välttämättä tarvitse harjoitella voidakseen auttaa potilasta.

Suosituksessa on paljon näytönastekatsauksia vieroitushoidoista, ts. monien vieroitushoitojen teho on voitu arvioida tieteellisesti. Vieroitukseen löytyykin useita tehokkaita hoitoja, joista ammattilaisen tulee yhdessä vieroittujan kanssa valita hänelle soveltuvin. Lääkärien, hoitajien, suun terveydenhuollon ja apteekkien henkilökunnan vieroituskeskustelut ovat tehokkaita. Lyhyitä vieroitukseen tähtääviä keskusteluja onkin lisättävä nykyisestä. Tupakasta vieroitusryhmiä on liian vähän tarjolla, vaikka se on tehokas hoito.

Ammattilaisen tulee yhdessä vieroittujan kanssa valita hänelle soveltuvin hoito.

Kaikki vieroituksessa käytettävät lääkkeet (varenikliini, bupropioni, nortriptyliini ja nikotiinikorvaushoito) ovat tehokkaita, ja ne lisäävät vieroittumista, joten niiden käytöstä on tärkeä puhua aina, kun vieroitussuunnitelmaa tehdään tupakoinnin lopettajan kanssa. Vieroituksessa käytetyillä lääkkeillä ei ole osoitettu vaikuttavuutta nikotiinituotteista tai sähkösavukkeista vieroituksessa. Jos lääkehoito aloitetaan, on tärkeä varmistua sen oikeasta käytöstä ja riittävästä tuesta käyttäjille.

Nikotiinituotteita ja sähkösavukkeita käsitelläänkin suosituksessa entistä enemmän. Nikotiinituotteita tulee jatkuvasti lisää, ja niistä vieroituksesta on hyvin vähän tieteellistä tukimusta. Uutena asiana on suosituksessa otettu esiin nikotiinisähkösavukkeiden käyttö vieroituksessa. Edelleen aiheesta on riittämättömästi tutkimuksia sen merkityksen arvioimiseksi. Nyt tutkimusnäytöt viittaavat siihen, että sähkösavukkeiden käyttö nikotiinikorvaushoidon tapaan ilmeisesti auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta siihen liittyy vaara terveyshaitoista ja nikotiiniriippuvuuden jatkumisesta toisessa muodossa.

Suositus kannustaa hyvinvointialueita perustamaan vieroitushoitoyksiköitä.

Toinen suosituksessa uutena esiin nostettu asia on moniriippuvaisten vieroitus. Tutkimusnäyttö vahvistuu siitä, että päihteiden käyttäjät hyötyvät samanaikaisesta päihteistä ja nikotiinituotteista vieroittamisesta.

Suositus kannustaa hyvinvointialueita perustamaan vieroitushoitoyksiköitä ja ammattilaisten ryhmiä, jotka vastaavat tupakka- ja nikotiinituotteista vieroituksen kehittämisestä ja ylläpitämisestä alueella. Suositusryhmän vetäjänä toivon, että tämä suositus lopultakin toteutuisi.

Klas Winell

Käypä hoito -suositusryhmän puheenjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Klas Winell