Tupakkalain valvonta on jaettu tehtäväalueittain eri viranomaisen kesken. Tupakkalain säännösten ja määräysten yleinen johtaminen ja ohjaus  kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira puolestaan ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa.

Lisäksi Valvira valvoo  tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden täyttösäiliöiden, nikotiininesteiden, hyörystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ainesosia, päästöjä, paloturvallisuutta sekä laatua että teknisiä ominaisuuksia koskevien säännösten noudattamista.  Valvira valvoo myös edellä  mainittujen tuotteiden vähittäismyyntipakkauksia, myyntiä ja mainontaa.

Tupakkalain paikallinen valvonta kuuluu kunnille. Kunnat valvovat alueellaan tupakan vähittäismyyntiä ja markkinointia sekä esilläpitokiellon ja tupakointikieltojen noudattamista. Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain toimeenpanossa ja huolehtii alueellisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii muun muassa laissa säädettyjen toimien ja tupakkavalmisteiden vähittäismyyntihintojen muutosten vaikutusta tupakoinnin yleisyyteen sekä tekee tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen vähentämiseen liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä.

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla osana yleistä työsuojeluvalvontaa. Se valvoo tupakkalain mukaisten työnantajille kuuluvien velvoitteiden noudattamista ja vastaa ympäristön tupakansavun syöpävaarallisuuden valvonnasta.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea avustaa Valviraa nikotiininesteisiin liittyvässä valvonnassa. Yleisissä tilaisuuksissa tupakointikieltojen noudattamista valvoo poliisi. Tulli puolestaan valvoo maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista.

Tupakkalain valvonnassa mukana:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Valvira
  • Kunnat
  • Aluehallintovirastot
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Työsuojeluviranomaiset
  • Fimea
  • FINAS-akkreditointipalvelu
  • Poliisi
  • Tulli

Lisää tietoa

Tupakkalaki (4§ – 9§)