fbpx

Sähkösavuke

Sähkösavukkeiden käyttö on pysynyt Suomessa vähäisenä aikuisilla. Vuonna 2022 nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käytti päivittäin 0,8 prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä ja samanikäisistä naisista 0,6 prosenttia.

Sen sijaan nuorilla (14–20-vuotiaat) sähkösavukkeiden käyttö on noin kaksinkertaistunut vuoteen 2021 verrattuna. Sähkösavukkeita päivittäin käytti kuusi prosenttia nuorista vuonna 2023, kun vastaava luku oli kolme prosenttia vuonna 2021.

Sähkösavukkeita koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin: sähkösavukkeiden käyttö on kielletty tiloissa, joissa tupakointi on kielletty. Sähkösavukkeita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita hallussaan. Myös niiden markkinointi ja esilläpito vähittäismyynnissä on kielletty.

Sähkösavukkeita ja niissä käytettäviä nesteitä – nikotiinipitoisia tai nikotiinittomia –  saa myydä myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla. Sähkösavukkeissa käytettävissä nesteissä ei saa olla esimerkiksi karkki- ja hedelmämakuja, ainoastaan tupakanmakuisten nesteiden myynti on sallittua. Vähittäismyyntiluvan myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden netti- ja muu etämyynti ei ole sallittua.

Sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnissa ETA-maiden ulkopuolelta on 24 tunnin aikaraja. Voidakseen tuoda tuotteita maahan, henkilön pitää siis olla poissa Suomesta yli 24 tuntia.

Sähkösavukkeet ja nesteiden täyttösäiliöt on suojattava lapsilta ja väärinkäytöltä sekä rikkoutumiselta ja vuodoilta, ja niissä on oltava vuotamattoman täytön varmistava mekanismi.

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksissa on oltava (Tupakkalaki 36 §)

  • luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista
  • maininta tuotteen nikotiinipitoisuudesta ja annostuksesta
  • valmistajan eränumero
  • suositus tuotteen pitämisestä lasten ulottumattomissa
  • suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset sekä
  • lehtinen, joka sisältää tietoja tuotteesta ja sen käytöstä sekä tarvittavat yhteystiedot.

Sähkösavukkeiden teho tupakasta vieroituksessa

Sähkösavukkeita markkinoidaan usein tupakoinnin lopettamisen välineenä, vaikka niiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksista terveyteen ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Maailman terveysjärjestö WHO ei suosittele sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamiseen. Myöskään European Respiratory Society ERS ei suosittele sähkösavuketta väestöpohjaiseksi strategiaksi tupakoinnin haittojen vähentämisessä. Vaihtoehtoisilla nikotiinituotteilla voi olla negatiivinen vaikutus kansanterveyteen, koska myös tupakoimattomat käyttävät näitä tuotteita yhä enemmän. On merkittävää näyttöä siitä, että sähkösavukkeen käyttö lisää nuorilla tupakoinnin aloittamisen riskiä.

Osa tupakoivista saattaa onnistua lopettamaan tupakoinnin sähkösavukkeen avulla, mutta niin käytössä kuluttajatuotteena vaarana on nikotiiniriippuvuuden jatkuminen. THL:n mukaan tutkimusnäyttö asiasta on yhä puutteellista ja osin ristiriitaista.

Sähkösavukkeiden tehoa tupakoinnin lopettamisessa voidaan arvioida kahdessa näkökulmasta: nikotiinikorvaushoitoihin tai reseptilääkkeisiin verrattavana lääkehoitona (satunnaistetut ja kontrolloidut kliiniset tutkimukset) tai vapaasti ostettavana kulutustuotteena (havaintotutkimukset).

Suomessa sähkösavukkeet ovat markkinoilla kulutustuotteina, joita säädellään tupakkalaissa.

Lääkehoitotutkimuksissa sähkösavukkeiden käyttöä on verrattu kontrolloiduissa oloissa nikotiinittomiin sähkösavukkeisiin tai nikotiinikorvaushoitolaastariin tai -purukumiin. Tutkimuksissa sähkösavukkeiden käyttäjät ovat saaneet usein myös muuta vieroitukseen liittyvää ohjausta tai tupakoinnin lopettamista on seurattu säännöllisesti 2–3 kuukauden ajan.

Kulutustuotteena käytettynä sähkösavukkeen tehoa tupakoinnin lopettamisessa on tarkasteltu ilman säännöllistä vieroitusohjausta tai muuta seurantaa tupakoinnin lopettamisen tukena. Tällaisten tutkimusten perusteella sähkösavukkeiden käyttö ei ole yhteydessä tupakoinnin lopettamiseen.

Suuri osa sähkösavukkeella tupakoinnin lopettamista yrittävistä palaa takaisin tupakointiin tai jatkaa molempien tuotteiden rinnakkaista käyttöä. Rinnakkaiskäytöllä voi olla vakavampia terveyshaittoja kuin pelkällä tupakoinnilla.

Lääkehoitotutkimuksissa nikotiinipitoiset sähkösavukkeet ovat auttaneet tupakoinnin lopettamisessa ainakin puolen vuoden ajaksi. Pidemmässä seurannassa valtaosa lopettaneista on kuitenkin edelleen jatkanut sähkösavukkeen käyttöä.

Jos tupakoinnin lopettaminen onnistuu, myös sähkösavukkeen käyttö tulisi lopettaa mahdollisimman pian. Pitkittynyt sähkösavukkeen käyttö ylläpitää nikotiiniriippuvuutta ja altistaa edelleen haitallisille aineille.

Nuorten sähkösavukkeen käyttö

Kouluterveyskyselyn 2023 (pdf) mukaan sähkösavukkeita päivittäin käyttävien nuorten osuus kasvoi hieman kaikissa ikäryhmissä vuodesta 2021. Vuonna 2023 sähkösavukkeita käytti päivittäin perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia (2021: pojat 3, tytöt 1).

Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden keskuudessa vastaava luku oli pojilla kaksi prosenttia ja tytöillä kolme prosenttia (2021: pojat 1, tytöt 0,5). Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista sähkösavuketta käytti päivittäin kuusi prosenttia pojista ja seitsemän prosenttia tytöistä (2021: pojat 4, tytöt 2).

Tiesitkö että,

  • Käypä hoito -suosituksen mukaan sähkösavukkeen käyttö ei ole tutkimuksissa lisännyt tupakoinnin lopettamisen todennäköisyyttä, jos sähkösavuketta on käytetty itsenäisesti kuluttajatuotteena.
  • Nikotiinipitoinen sähkösavuke saattaa auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta siihen liittyy vaara terveyshaitoista ja nikotiiniriippuvuuden jatkumisesta.
  • Käypä hoito- suosituksessa korostetaan, että tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä sähkösavuketta tulee käyttää samalla tavoin kuin käytetään nikotiinikorvaushoitoja.

Katso myös:

THL: Sähkösavuke

European Respiratory Journal:
Statement on novel nicotine and tobacco products, their role in tobacco control and “harm reduction”

Finlex: Tupakkalaki

Tilastotietoa:

THL: Sotkanet
THL: Terve Suomi -tutkimus 
THL: Kouluterveyskysely 2023 (pdf)
THL: Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023 (pdf)