Kysymykset siitä, myydäänkö viiniä ruokakaupassa ja pitäisikö alkoholin verotusta nostaa vai laskea ovat osa alkoholipolitiikkaa. Suomessa alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjilleen, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia ja haittoja.

Alkoholi aiheuttaa Suomen taloudelle vuosittain arviolta 6-7 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset. Siksi alkoholijuomien käyttöä säädellään tavalla tai toisella kaikkialla.

Alkoholilainsäädännön kehitykselle on EU-maissa ollut ominaista lupabyrokratian vähentäminen, paikallisen alkoholipolitiikan tukeminen, alkoholimainonnan rajoitusten terävöittäminen ja ikärajojen käyttö.

Keskimäärin alkoholilainsäädäntöä on viime vuosina pikemminkin tiukennettu kuin kevennetty EU-maissa. Laajemman Euroopan maiden alkoholilainsäädännön muutoksia koskevan selvityksen mukaan 2000-luvulla alkoholin saatavuutta on kiristetty 69 muutoksessa ja helpotettu 14 muutoksessa. Esimerkiksi Ranskassa anniskelulupaan kuuluu velvoite pitää myynnissä laajaa valikoimaa alkoholittomia juomia.

Saatavuus ja hinta avainasemassa

Suomessa alkoholipolitiikan keskeisiä välineitä ovat alkoholilainsäädäntö ja -verotus. Lainsäädännöllä pyritään rajoittamaan muun muassa alkoholin saatavuutta: Alkoholijuomia myydään vain yli 18-vuotiaille ja myös alkoholimyymälöiden lukumäärä on rajattu. Anniskeluoikeuksia ei myönnetä kaikille niitä anoville.

THL:n tekemän mielipidemittauksen ja Juomatapatutkimuksen mukaan mitä vahvemmasta alkoholijuomasta on kyse, sitä useammat pitävät Alkon myymälää ainoana sopivana myyntipaikkana.

Alkoholiverotus puolestaan vaikuttaa alkoholituotteiden hintaan. Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti EU-maista vapautui tammikuussa 2004, jolloin myös Suomessa laskettiin  alkoholiveroa  merkittävästi. EU:n laajentuminen toukokuussa 2004 lisäsi suomalaisten mahdollisuuksia tuoda maahan halpoja alkoholijuomia, ja se näkyy alkoholin kulutustilastoissa.

Alkoholilain kokonaisuudistus

Eduskunta hyväksyi alkoholilain kokonaisuudistuksen joulukuussa 2017. Uusi alkoholilaki tuli voimaan 1.3.2018, mutta osa muutoksista tuli voimaan jo tammikuun alussa. Muun muassa kaikkien enintään 5,5 -prosenttisten alkoholijuomien myynti sai alkaa kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla 1. tammikuuta 2018 alkaen. Samalla näiden väkevämpien alkoholijuomien myyntipisteverkosto laajeni 350 Alkon myymälästä myös 5500 kauppaan, kioskiin ja huoltamolle.

Lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut purkaa alkoholilainsäädännön erityisesti ravintola-alaa kuormittavia vanhentuneita normeja ja säännöksiä.  Lakiuudistuksella kevennettiin alkoholin anniskeluaikoja ja -alueita koskevia velvoitteita sekä lupamenettelyä. Esimerkiksi yhdellä anniskeluluvalla voi jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia.

Lain valmisteluvaiheessa monet kansanterveystahot ja useat tutkijat ilmaisivat huolensa siitä, että vahvempien alkoholijuomien saatavuuden helpottuminen lisää alkoholihaittoja ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Suomen ASH toi esiin, että säätelyn keventäminen on monessa kohdin paikallaan. Kuitenkin Suomen ASH korosti, että vaikka alkoholilain kokonaisuudistuksen tavoitteena on alkoholihaittojen ehkäiseminen, lain sisältö ei ole linjassa näiden tavoitteiden kanssa, vaan vaarantaa väestön terveet elintavat, lisää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia sekä väestöryhmien välisiä terveyseroja. Näin laki on ristiriidassa sekä hallitusohjelman että sote-uudistuksen tavoitteiden kanssa.

Alkoholipoliittiset mielipiteet 2019. (THL 2019)

Suomen ASH:n lausunto alkoholilain uudistusesitykseen (12.1.2017)

Lausuntoyhteenveto alkoholilain kokonaisuudistuksesta valmis (tiedote, STM, 16.3.2017)

Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (luonnos)  (22.11.2016)

Alkoholilain kokonaisuudistusta toteutetaan elinkeinoelämän ehdoilla (tiedote, Suomen ASH, 22.11.2016)

Tiesitkö että,

Tutkimusten mukaan alkoholihaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon
    toimintatapoja.