fbpx

JÄNIS-verkosto

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkosto edistää ja tukee tupakkalain tavoitetta nikotiinittomasta Suomesta sekä ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain toimeenpanoa. Verkosto edistää savuttomuus-/nikotiinittomuustyötä tekevien järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja toiminnan vaikuttavuutta.

JÄNIS-verkosto kokoaa yhteen jäsentensä tekemän nikotiinittomuuteen liittyvän työn, arvioi ja kehittää yhteistyötä. Verkoston toiminta kattaa kaikki tupakka- ja muut ei-lääkkeelliset nikotiinipitoiset tuotteet.

Verkostoa koordinoi Suomen ASH ry ja sen toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Verkoston tavoitteet

Verkoston toiminnan ensisijaisena tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä – tupakkalain tavoitteen mukaisesti – enintään viisi prosenttia työikäisestä väestöstä käyttää tupakka- tai muita nikotiinituotteita. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä, verkostoitumista ja kumppanuutta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

JÄNIS-verkostossa toimivien järjestöjen toiminnan ja hankkeiden tavoitteet on jaoteltu kolmeen alatavoitteeseen.

1. Lisätään tietoisuutta nikotiiniriippuvuudesta, sen seurauksista ja tarvittavista toimista

Viestinnän tavoitteena on kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen vaikuttamalla tupakointiin ja nikotiinituotteisiin liittyviin käsityksiin sekä ehkäisemällä ja vähentämällä niiden käyttöä. Viestintätavat ja sisältö valitaan kohderyhmän perusteella. Yksittäisten hankkeiden viestit yhdistetään yleiseen teemaan. Viestinnässä otetaan huomioon kohderyhmien kulttuurit ja arvomaailmat sekä tiedon saattaminen osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

2. Ehkäistään nikotiinituotteiden käyttöä

Nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn pääkohderyhmät ovat lapset ja nuoret. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin elämänvaiheisiin, joissa tiedetään nikotiinituotteiden käytön aloittamisriskin olevan erityisen suuri, kuten alakoulun lopussa ja yläkoulussa. Keskeisiä kohderyhmiä tupakoimattomuuden edistämisessä ovat myös ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat nuoret sekä maahanmuuttajanuoret. Aikuisten nikotiinittomuus toimii nuorille mallina. Toimenpiteitä suunnataan myös nikotiinituotteita, kuten nuuskaa ja sähkösavuketta, käyttäville nuorille.

3. Tuetaan ja edistetään nikotiinituotteiden käytön lopettamista

Tavoitteena on kannustaa nikotiinia käyttäviä henkilöitä käytön lopettamiseen ja tarjota asiakaslähtöisesti monipuolista apua, tukea ja neuvontaa. Kun terveydenhuollon henkilöstö ottaa nikotiinituotteiden käytön puheeksi, se tukee ja helpottaa lopettamispäätöksen tekemistä. Huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin, joiden nikotiinituotteiden käyttö on runsasta ja jotka tarvitsevat erityistä tukea.