Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä julkisti vuonna 2018 ehdotuksensa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi. Työryhmä korosti raportissaan, että sen esittämien ehdotusten toteuttaminen on vain välivaihe tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppumisessa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutaman vuoden välein toteutettavia lisätoimia. Jokaisella hallituskaudella vuoteen 2030 saakka tulee selvittää ja arvioida tavoitteen toteutumista ja esittää tarvittavia lisätoimia.

Työryhmä korostaa, että ehdotusten toteuttaminen tulee ottaa aina hallitusohjelmiin.

Keskeiset ehdotukset

Veronkorotuksia jatkettava

Tupakkaveron tulisi erityisesti tukea tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä ja sitä kautta uusien sukupolvien tupakoimattomuutta. Tämä merkitsee samalla sitä, että veron piiriin tulisi saattaa perinteisten tupakkatuotteiden lisäksi markkinoille tulevat uudet tupakkatuotteet. Edelleen tulisi selvittää mahdollisuutta verottaa myös uudentyyppisiä, tupakkaa sisältämättömiä nikotiinituotteita vastaavaan tapaan kuin Suomessa verotetaan sähkösavukenesteitä.

Vuodesta 2009 tupakkaveroa on korotettu Suomessa lähes vuosittain. 2016-2019 tupakkavero on noussut ja nousee puolen vuoden välein. Vaiheittaisilla korotuksilla pyritään suurten kertakorotusten sijaan vähentämään riskiä negatiivisista ja odottamattomista markkinavaikutuksista sekä helpottamaan korotusten vaikutusten seurantaa. Työryhmä pitää jo toteutettuja veronkorotuksia onnistuneina ja ehdottaa korotusten jatkamista samalla tavoin myös tulevaisuudessa. Korotukset tulee mitoittaa kuluttajien ostovoiman kehitystä suuremmiksi. Nykyisen vaalikauden tupakkaveron korotusten toteuduttua vuonna 2020 savukeaskin keskihinnan ennakoidaan olevan noin 8,20 euroa.

Nuoria suojellaan erilaisin keinoin

Työryhmä esittää, että tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin, maahantuonnin ja hallussapidon ikäraja nostetaan 20 vuoteen. Tupakointivälineiden ja tupakan vastikkeiden, ostoikäraja jäisi ennalleen 18 vuoteen.

Työryhmä korostaa, että missä tahansa tupakkatuotteessa oleva maku tai haju lisää tuotteen houkuttelevuutta etenkin nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kiellon tulee koskea kaikkia tupakkatuotteita (esim. vesipiipputupakka, sikarit tai uudet tupakkatuotteet).
Työryhmä esittää, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö otetaan huomioon kuvaohjelmien (elokuvat, televisio-ohjelmat, pelit tai muuta liikkuvina kuvina katseltavaksi tarkoitettu sisältö) luokittelussa. Lain määritelmään tulisi lisätä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö lapsen kehitykselle haitallisena sisältönä. Kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan ja ikäraja on asetettava sen mukaisesti.

Savuttomat ympäristöt

Terveyden suojelemiseksi on perusteltua laajentaa tupakointikiellot koskemaan kaikkien tupakkalain alaisten tuotteiden polttamista, kuumentamista tai muunlaista käyttämistä, josta vapautuu ilmaan pienhiukkasia.

Tupakointikieltoja laajennetaan koskemaan myös sellaisia ulkotiloja ja -alueita, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäisten käytössä, kuten esimerkiksi leikkipuistot ja EU-uimarannat. Lisäksi tupakointikieltoja laajennetaan koskemaan joukkoliikennepysäkkejä ja taksitolppia.

Tuotteet ja pakkaukset yhdenmukaisiksi

Työryhmä ehdottaa yhdenmukaisia tuotteita ja pakkauksia kaikkiin tupakka- ja muihin ei-lääkkeellisiin nikotiinituotteisiin. Näin vähennetään todennäköisyyttä sille, että tuotteiden käyttäjät siirtyisivät käyttämään toista, ulkonäöltään houkuttelevamman näköistä nikotiinituotetta.
Jos työryhmän ehdotus toteutuu, Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa yhdenmukaisten tuotepakkausten sääntely koskisi tupakkatuotteiden lisäksi myös esimerkiksi sähkösavukkeissa käytettäviä nikotiininesteitä.

Tupakoinnin lopettamisen vieroituslääkkeet korvattaviksi

Työryhmä esittää, että kaikki tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden hoidossa käytettävät reseptillä lääkärin määräämät tupakoinnin vieroituslääkkeet otetaan sairausvakuutuksen lääkekorvauksen piiriin.

Työryhmä ehdottaa, että luodaan koko maan kattava tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista kannustava ja sitä tukevaa informaatiota välittävä viestintäkampanja, johon osoitetaan riittävät resurssit.

Vähemmän verovapaasti tupakka- tai nikotiinituotteita

Työryhmä esittää, että verovapaasti EU:n ulkopuolelta maahan tuotavien savukkeiden määrä rajoitetaan 200 savukkeesta 40 savukkeeseen (kahteen 20 savukkeen askiin), sikarit 50:stä 10 kappaleeseen, pikkusikarit 100:sta 20 kappaleeseen sekä piippu- ja savuketupakan tuonti 250 grammasta 50 grammaan.

Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonnin raja lasketaan 1000 grammasta 100 grammaan vuorokaudessa. Käytännössä se merkitsisi viittä 20 g:n nuuskapurkkia.

Ei maustettuja tuotteita markkinoille

Jo nyt voimassa oleva tupakkalaki kieltää tunnusomaiset tuoksut tai maut savukkeissa, kääretupakassa sekä sähkösavukkeissa käytettävissä nesteissä.

Työryhmän näkemyksen mukaan on johdonmukaista, että tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto koskee myös sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden tarkoituksena on antaa lopputuotteelle (esim. savukkeille) tunnusomainen tuoksu tai maku.

Uudet tuotteet säätelyn piiriin

Markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita, jotka muistuttavat käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta ja sisältävät nikotiinia, mutta eivät sisällä tupakkakasvia. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi nikotiinia sisältävät nuuskan kaltaiset pussit, vesipiipuissa käytettäväksi tarkoitetut nikotiinia sisältävät hyytelöt tai sähkösavukkeen tai muun vastaavan laitteen avulla höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiinisuola.
Työryhmä esittää, että uusia nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita säädeltäisiin samalla tavoin kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä (luvanvarainen myynti, esilläpitokielto jne.).

Guidelines to prevent tobacco industry interference

Tupakkapuitesopimus on sitonut Suomea jo vuodesta 2005 lähtien. Artiklan 5.3 tavoitteen toteutumiseen olisi kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota, jotta varmistettaisiin päätöksentekijöiden, virkamiesten ja muiden terveyspolitiikassa mukana olevien tahojen tietoisuus ja sitoutuminen artiklan toimeenpanoon.

Työryhmä ehdottaa, että tupakkapuitesopimuksen artiklan 5.3 toimeenpanosta laaditaan kansallinen ohjeistus vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristökysymykset otettava huomioon

Työryhmä pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla varmistetaan, etteivät tupakkalain alaisten tuotteiden käytöstä aiheutuvat myrkylliset jätteet kuormita ja aiheuta uhkaa ympäristölle.

Työryhmä esittää, että ministeriöt selvittävät tarvittavia kansallisia ehdotuksia tupakka- ja nikotiinituotteiden ympäristölle ja ihmisille aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien torjumiseksi. Työryhmä katsoo, että tupakantumpit ja muiden nikotiinituotteiden jätteet ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia yhdyskuntajätteitä.

Ei sijoituksia tupakka- tai nikotiiniteollisuuteen

Työryhmän näkemyksen mukaan tupakkayhtiöiden ja muiden nikotiinituotteiden valmistajien toiminta ei tue YK:n määrittelemän vastuullisen sijoittamisen periaatteita eikä tämänkaltaista toimintaa tule tukea julkisten varojen sijoittamisen avulla. Myös rahastosijoituksia tehdessä tulee pidättäytyä näihin yrityksiin investoimisesta.

Tutkimuksen, valvonnan ja seurannan järjestäminen turvattava

Työryhmän näkemyksen mukaan valvonta- ja seurantajärjestelmiä tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin ja tehokkaammin tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisessä. Lisäksi työryhmä katsoo, että tupakkalain tavoitteen saavuttaminen tarvitsee tuekseen toimivaa, rahoitukseltaan vakaata ja jatkuvaa tutkimusta, valvontaa ja seurantaa. Tupakka- ja nikotiinituotteita koskevien seuranta- ja valvontajärjestelmien toimivuus on turvattava.

Raportti kokonaisuudessaan

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän raportti on saatavilla valtioneuvoston julkaisuissa

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 21/2018