fbpx

Kansallinen lapsistrategia – mahdollisuus unelmien yhteiskuntaan

Kuntavaaleissa valittiin henkilöitä tekemään alueellisia ja paikallisia päätöksiä lähiympäristön, palveluiden ja sen asukkaiden viihtyvyyden sekä hyvinvoinnin parhaaksi. Miten näissä päätöksissä tullaan huomioimaan lapsivaikutukset? Miten investoinneissa huomioidaan lapsille ja nuorille sellaiset palvelut, joilla edistetään heidän mielenterveyttänsä? Mahdollistetaanko harrastuspaikkoja kaikille? Turvataanko riittävät resurssit opetus- ja kouluterveydenhuoltoon ja huomioidaanko fyysisten mittareiden lisäksi tunnekasvatus? Mistä löytyy jokaiselle lapselle vähintään yksi turvallinen aikuinen, jos sellaista ei kotona ole?

Lapsistrategia pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

Toisen koronavuoden käynnistyessä helmikuussa julkaistiin valtakunnallinen lapsistrategia. Strategia pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Liian usein päätökset ja linjaukset ovat olleet hajanaisia lapsen oikeuksien kannalta, ja sen vuoksi niiden toteutuminen riippuu käytännössä paljolti lapsen taustasta, perheestä ja muista vastaavista seikoista.

Koronapandemia on ollut luomassa lasten elämästä poikkeavaa tuoden omat lisähaasteensa. Meillä Suomessa on nyt yhä tärkeämpää aloittaa systemaattisempi ja vaikuttavampi toiminta eriarvoisuuden ja syrjinnän torjumiseksi sekä turvaamaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten asemaa. Samalla on suojeltava lapsia päihteiltä, kiusaamiselta sekä väkivallalta.

Meidän täytyy uskaltaa unelmoida, nyt on sen aika. Tulevaisuuden yhteiskunta on kehitysmyönteinen, jossa toimitaan yhteistyössä eri toimialojen välillä. Samalla on lupa tarkastella asioita myös kriittisesti ja kohdistaa resursseja tarpeen vaatiessa uudella tapaa. Laadukkaasti tehdystä hyvinvointisuunnitelmasta saadaan jokaiselle kunnalle perusasiakirja, jossa huomioidaan lapsinäkökulma antaen jokaiselle lapselle heidän tarvitsema tuki ja turva taustoista tai lähtökohdista riippumatta.

Luodaan yhdessä lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi

Lapsen oikeuksia kunnioittavalla toimintatavalla on mahdollisuus vaikuttaa laajasti positiivisella tavalla yhteiskuntaan. Tavoiteltavaksi on otettava toiminta, joka vähentää polarisoitumista erilaisten ihmisten välillä ja jossa tietoa käytetään lasten parhaaksi ja heidän suojelemiseksi.

Millainen on unelmien yhteiskunta, jossa lapsia kunnioitetaan heidän lähtökohdistaan, sairaudestaan, ihonväristään tai muusta monimuotoisuuden piirteistä huolimatta tasavertaisesti ja heidän erityispiirteensä huomioiden?

Oletko huoltaja, opettaja, lasten ja nuorten parissa toimiva aikuinen, päättäjä tai välittävä kansalainen, ehkä jopa kaikkea tätä? Sinulla ja meillä kaikilla on nyt työkalu, lapsen oikeuksien strategia, joka velvoittaa tekemään valintoja, viestintää ja päätöksiä, joilla vaikutetaan lasten ja nuorten parempaan elämään ja tulevaisuuteen. Luodaan yhdessä lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.

Päivi Christensen

Koulutyön päällikkö EHYT ry:ssä