fbpx

Päihteet ovat koko yhteiskunnan asia

Päihdepoliittiset päätökset tulee tehdä harkiten, sillä päihteet vaikuttavat koko yhteiskuntaan, sanoo EHYT ry:n kehittämispäällikkö Heikki Luoto.

Heikki Luoto on perehtynyt työssään aikuisväestön ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdehoitoon pääsyyn. Hänen mukaansa päihteiden käyttö vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan, eikä päihdepolitiikassa ole kyse vain yksilön valinnanvapaudesta.

”Päihteisiin liittyvällä päätöksenteolla on vaikutuksia muihinkin, kuin päihteiden käyttäjiin itseensä, esimerkiksi puolisoihin ja lapsiin. Päihteet aiheuttavat tapaturmia, työllistävät poliisia, vähentävät tuottavuutta kansantaloudessa ja kuormittavat terveydenhuoltoa. Vaikutukset ovat kansanterveydellisiä, kansantaloudellisia ja yhteiskuntapoliittisia.”

Päihdehoitoon pääsy vaihtelee hyvinvointialuiden välillä

Luodon mukaan päihdehoitoon tarvitaan lisää resursseja, sillä hoitoon pääsy vaihtelee paljon hyvinvointialueiden välillä. Myös ehkäisevän päihdetyön rahoitus on turvattava.

”Suomessa tarvitaan ehkäisevää päihdetyötä eri ikäisille sekä erilaisia järjestöjen palveluita, joista ei jää jälkeä julkisiin rekistereihin, kuten päihdeneuvontaa ja erilaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Lisäksi hoitoon pitäisi päästä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli heti, kun motivaatio syttyy.”

Ehkäisevää päihdetyötä yksilöille ja yhteisöissä

Luodon mielestä on tärkeää, että yksilöille on tarjolla oikeaa tietoa päihteistä ja siitä, miten ne vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin. Päihdekasvatusta tarvitaan eri vaiheissa koulutuspolkua, mutta myös aikuisuudessa.

”Päihteisiin liittyy joskus virhekäsityksiä, jotka jäävät elämään pitkäksi aikaa samalla tavalla kuin esimerkiksi uskomus siitä, että pinaatissa on paljon rautaa.”

Päihdekasvatusta tarvitaan eri vaiheissa koulutuspolkua

Pelkkä yksilöihin kohdistettu työ ei silti riitä, vaan päihteiden käyttöä on ehkäistävä myös yhteisöissä.

”Esimerkiksi työpaikoilla voidaan vaikuttaa pelisäännöillä ja päihdeohjelmalla siihen, miten päihteiden käyttöön suhtaudutaan työyhteisössä. Keskeistä on, miten päihteistä puhutaan, miten niitä on tarjolla ja miten niiden käyttö otetaan puheeksi yhteisöissä.”

Poliittisilla päätöksillä on väliä

Päihdehaittojen ehkäisyssä lainsäädännöllä ja poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys. Tutkimusten mukaan alkoholin saatavuuden helpottaminen olisi päätös, joka lisäisi alkoholin kulutusta ja alkoholihaittoja.

”Väestö ikääntyy ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kantokykynsä rajoilla. Jo nyt päihdehaitat kuormittavat sote-sektoria voimakkaasti. Järjestelmän kestävyysvajetta ei kannata lisätä entisestään tietoisilla poliittisilla päätöksillä.”

Järjestelmän kestävyysvajetta ei kannata lisätä tietoisilla päätöksillä

Luoto huomauttaa, ettei alkoholihaittojen ehkäisyssä ole kyse vain suurkulutukseen puuttumisesta, vaan esimerkiksi nuorten ja toipumispolulla edenneiden henkilöiden suojelemisesta. Jos yli 15-prosenttisia alkoholijuomia myytäisiin päivittäistavarakaupoissa, ne tulisivat näkyvämmiksi myös lapsille, nuorille sekä päihdekuntoutujille, jotka taistelevat alkoholin houkutusta vastaan.

Tutkittu tieto esille

Entä, jos enemmistö kansasta esimerkiksi haluaisi purkaa alkoholimonopolin, vaikka se on tutkimusten valossa keskeinen alkoholihaittoja hillitsevä tekijä?

Luodon mukaan demokratiassa kansan mielipiteellä on merkitystä, mutta silti päätökset tulee tehdä harkiten. Poliitikkojen on punnittava päätöstensä hyödyt ja haitat. Siksi tarvitaan päihdekasvatusta ja viestintää.

”On tärkeää nostaa julkiseen keskusteluun järjestöjen ääntä, tutkittua tietoa, terveysnäkökulmaa sekä päätösten vaikutuksia. Kansalaiset tarvitsevat tietoa, jotta he voivat tehdä äänestyspäätöksiä. Poliitikot puolestaan tarvitsevat tietoa, jotta pystyvät punnitsemaan yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia eri asioihin.”

Päättäjien tulee ymmärtää syy−seuraussuhteet

Virheistäkin pitää oppia. Kun alkoholiveroa laskettiin vuonna 2004, alkoholikuolemat lisääntyivät merkittävästi.

”Päättäjien tulee ymmärtää syy−seuraussuhteet. Alkoholikuolemat ovat vain yksi, kohtalokas seuraus poliittisten toimien vaikutuksesta ihmisten hyvinvointiin. Alkoholilla on muita näkymättömämpiä haittoja, kuten syöpien tai häiriökäyttäytymisen lisääntyminen, joita ei samalla tavalla tilastoida kuin kuolemia. Tässä kohtaa puntarissa ovat 1,3 miljardin liikevaihdon siirtäminen päivittäistavarakaupalle ja haittojen lisääminen julkiselle sektorille. Nykyisen järjestelmän säilyttäminen on helppo säästötoimi, joka ei maksa mitään.”