Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset kannatettavia – ostoikärajan nosto puuttuu

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi  lausuntoja esitysluonnoksesta tupakkalain muuttamiseksi.  Lausunnossaan Suomen ASH korostaa, että tupakkalain muutosesitys on monelta osin puutteellinen.  Esitysluonnoksessa ovat hyvää mm. ehdotukset yhdenmukaisista tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden pakkauksista sekä savuttomien ympäristöjen laajentamisesta.

Suomen ASH ry:n näkemyksen mukaan tupakkalain muutosesityksestä puuttuu useita STM:n tupakka- ja nikotiinipoliittisen työryhmän ehdotuksista, eikä lakiehdotus riittävästi edistä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähenemistä. Käytön väheneminen hyödyttäisi suuresti niin kansanterveyttä kuin myös terveyserojen kutistumista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi jo vuonna 2019, ettei tupakkalakimme tavoitetta saavuteta, jos tupakkatuotteiden käyttö ei vähene huomattavasti nykyistä nopeammin eikä lisätoimia oteta käyttöön.  THL toi esiin, että sosiaali- ja terveysministeriön asettaman tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esittämät toimenpide-ehdotukset heijastelivat hyvin myös THL:n selvitystä kansainvälisistä tupakkapoliittisista toimenpiteistä.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä teki paljon taustatyötä lisätoimien tunnistamiseksi ja sen ehdotusten toimeenpano on avainasemassa tupakkalain tavoitteen saavuttamisessa.

Koska tupakkalain tavoitevuoteen ei ole enää paljon aikaa, tarvitaan uusien toimenpiteiden priorisointia ja tärkeimpien toimenpiteiden nopeaa toimeenpanoa. Esitetty tupakkalain muutosesitys jää tältä osin puutteelliseksi.

Ikärajan nostolla suojeltaisiin nuoria

Suomen ASH pitää tärkeänä, että tupakkatuotteiden ostoikäraja nostettaisiin tupakkalain uudistuksessa 20 ikävuoteen. Ikärajan nosto on keino suojella nuoria, sillä harva aloittaa tupakointia enää 20 ikävuoden jälkeen. Esitysluonnokseen ikärajan nostamista ei ole sisällytetty.

”Tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nostaminen auttaa torjumaan tupakkayritysten pyrkimyksiä vaikuttaa nuoriin markkinoinnilla kriittisessä ikävaiheessa. Samalla korkeampi ikäraja tehostaa viestiä tuotteiden vaarallisuudesta”, Suomen ASH perustelee lausunnossaan.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa tupakkatuotteiden vähimmäisostoikä nostettiin 21 ikävuoteen vuoden 2019 lopussa. Uusi Seelanti puolestaan harkitsee tupakkatuotteiden oston kieltämisen tietyn vuoden jälkeen syntyneiltä.

Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot

Järjestö tuo esille myös tupakoinnin ongelmallisuuden asuntoyhteisöissä. Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen aine, eikä sille ole turvarajaa. Kuitenkin esimerkiksi parveketupakointikieltojen asettaminen on todettu raskaaksi, jopa mahdottomaksi prosessiksi. Suomen ASH:n vuonna 2020 Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan noin puolet (49 %) kerrostaloasukkaista kertoi asuntoon tai parvekkeelle kulkeutuvasta tupakansavusta. Tämä tarkoittaa noin 800 000 kerrostaloasukasta.

Järjestö esittää, että asuntoyhteisö voisi kieltää tupakoinnin parvekkeilla ja asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa enemmistöpäätöksellä.

”Koska perustuslain mukaan valtiovallan on suojeltava väestön terveyttä, oikeuden hengittää tupakansavutonta ilmaa tulee kuulua perusoikeuksiin. Tupakoivan oikeus tupakointiin ei saa mennä sen edelle. Myös kotioloissa ympäristön tupakansavu on syöpävaarallista”, lausunnossa perustellaan.

Savuttomat alueet

Sosiaali- ja terveysministeriön esitysluonnoksen mukaan tupakointi kiellettäisiin leikkikentillä ja yleisillä uimarannoilla. Tupakkalaissa säädettyä sisätilan määritelmää laajennettaisiin siten, että sisätiloja koskevat tupakointikiellot kattaisivat jatkossa uusia alueita. Tupakointi olisi kiellettyä esimerkiksi suurimmassa osassa bussikatoksia.

Järjestö esittää täsmennystä yleisiin tupakointikieltoihin siten, että kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö kielletään leikkipuistoissa ja uimarannoilla, joukkoliikennevälineiden pysäkeillä, joissa ihmiset ovat kokoontuneet tai jonottavat liikennevälineeseen pääsyä. Leikkipuistoissa ja uimarannoilla myös suussa käytettävät nikotiinituotteet tulee kieltää.

Suomen ASH, lausunto kokonaisuudessaan