fbpx

Alkoholin hinnoittelu tehokas keino vähentää haittoja

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan alkoholin kuluttajahintojen korottaminen on tehokkain poliittinen keino vähentää alkoholin kulutusta ja haittoja. WHO suosittelee alkoholipitoisuuteen ja inflaatioon sidottua verotusta.

Alkoholin verotus on hallitusten käyttämä ensisijainen tapa vaikuttaa hintoihin. Verotus voidaan määrittää alkoholipitoisuuden, koko tuotteen tai sen hinnan (arvonlisävero) mukaan. WHO pitää alkoholipitoisuuden mukaisesti määrittyvää verotusta kansanterveyden näkökulmasta parhaimpana.

Verotuksen tulisi yleensä olla yhdenmukainen eri alkoholijuomien – kuten olut, viini ja väkevät juomat – kohdalla. Jonkin juomatyypin matalampi verotus voi ohjata runsaasti alkoholia kuluttavia käyttämään tätä tuotetta enemmän. Toisaalta vahvoja alkoholijuomia voi kuitenkin olla aiheellista verottaa muita enemmän, koska nämä juomat liittyvät humalajuomiseen ja runsaaseen kertajuomiseen. Yhdenmukaisesta verotuksesta poikkeuksena voidaan pitää myös juomia, joiden tuotantokustannukset ovat muita alhaisemmat, kuten esimerkiksi jotkut väkevät alkoholit. Niiden korkeammalla verotuksella voidaan estää tuotteiden halvemmat kuluttajahinnat.

WHO huomauttaa, että alkoholiverojen tulisi indeksoida inflaatioon, jottei alkoholi muutu ajan mittaan edulliseksi.

Vähimmäishinnoittelu myös tehokas keino

Alkoholille voidaan määrittää myös vähimmäishinnat verotuksen vaihtoehtona tai verotusta täydentävänä keinona. Vähimmäishinnoittelu on tutkitusti tehokas keino kulutuksen ja haittojen vähentämisessä erityisesti suurkuluttajien kohdalla, ja se onkin todennäköisesti verotusta tehokkaampi mekanismi juuri terveyserojen vähentämisessä kohdistuessaan halpoihin, mutta vahvoihin tuotteisiin. Sekä Skotlannista että Itä-Euroopasta saatujen näyttöjen mukaan vähimmäishinnoittelu voi olla tehokas myös erityyppisissä ympäristöissä.

Muut poliittiset lähestymistavat, kuten alkoholin tappiolla myymisen kielto tai hinnanalennusten rajoittaminen, voivat auttaa vähentämään alkoholiin liittyviä haittoja osana laajempaa alkoholistrategiaa. Niillä ei kuitenkaan todennäköisesti ole yksistään merkittävää vaikutusta.

Valtion monopoli vähemmän haitallinen vaihtoehto

WHO toteaa valtion ylläpitämän alkoholimonopolin olevan kattavin tapa vaikuttaa alkoholin hinnoitteluun. Monopolin kautta hallitukset voivat ainakin teoriassa valvoa myytäviä alkoholityyppejä, saatavuutta ja hinnoittelua. WHO:n mukaan useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että valtion alkoholimonopolin säilyttäminen on kansanterveyden näkökulmasta todennäköisesti yksityistämistä haitattomampi vaihtoehto.

Vaikka alkoholipitoisuuteen liittyvän ja inflaatioon sidotun verotuksen puolesta on selviä näyttöjä, nykyiset verotuskäytännöt vaihtelevat laajasti WHO Euroopan alueella, ja ne ovat heikosti linjassa tutkimuksista saadun tiedon kanssa. Yksikään maa ei ole ottanut täysin käyttöön tuotteen alkoholipitoisuuteen liittyvää verotusta. Väkevien juomien verotus on yleensä korkeinta, mikä on linjassa kansanterveydellisten hyötyjen kanssa, mutta viinien verotus on usein matalinta. Vain alle kolmasosa WHO:n  Euroopan  alueen maista on automaattisesti indeksoinut alkoholiverot inflaatioon. Tuotteiden vähimmäishinnoittelua käytetään jossain muodossa ainoastaan kahdeksassa maassa.

Euroopassa kulutetaan eniten alkoholia asukasta kohti muuhun maailmaan verrattuna. Euroopassa on myös enemmän runsasta kertajuomista ja vähiten alkoholista pidättäytymistä.  Euroopassa kuolee alkoholiin liittyvistä syistä vuosittain 290 000 henkeä, mikä tarkoittaa noin 800 ennenaikaista kuolemaa päivässä.

WHO:n suositukset

  • Alkoholiverotuksen tulisi perustua tuotteen alkoholipitoisuuteen ja verotus pitäisi indeksoida inflaatioon.
  • Kaikkia alkoholituotteita tulisi verottaa samankaltaisesti lukuun ottamatta väkeviä ja edullisten tuotantokustannusten juomia, joita voidaan verottaa muita enemmän.
  • Vähimmäishinnoittelu on tehokas keino vähentää alkoholihaittoja ja tätä tulisi harkita verotuksen lisäksi.
  • Tilastoimattoman kulutuksen torjunta hinnoittelupolitiikan rinnalla voi tehostaa juomisen ja haittojen vähentämistä.

Lähde
WHO (2020): Alcohol pricing in the WHO European Region. Update report on the evidence and recommended policy actions (pdf)

Alkoholipolitiikka Suomessa

Suomessa alkoholipolitiikan keskeisiä välineitä ovat alkoholilainsäädäntö ja -verotus. Lue lisää sivuiltamme alkoholipolitiikasta.