Alaikäisten nikotiinituotteiden käyttö elokuvassa vaikuttaa jatkossa ikärajoihin

Elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajojen luokittelukriteerejä on päivitetty. Alaikäisten nikotiinituotteiden käyttö lisättiin tänä vuonna päihdekriteereihin, kertoo Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Suomen ASH:n mukaan säädöksiä tulisi edelleen täsmentää.

Alaikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aiheuttaa jatkossa elokuvalle tai televisio-ohjelmalle 12 vuoden ikärajan silloin, kun käyttäjä on selkeästi alle 18-vuotias, kuvattu käyttö on merkittävässä osassa ja se esitetään ongelmattomasti tai ihannoiden. Ihannoivaan kuvaamiseen liittyy asian esittäminen oikeutettuna, kaunisteltuna, palkittuna tai nuoren arkeen kuuluvana.  Päivitykset toteutettiin KAVIn erityisasiantuntijoiden ja ikärajaluokittelijoiden havaitsemiin muutostarpeisiin perustuen.

”Vaikka alkoholi ja nikotiinituotteet ovat Suomessa lain mukaan laillisia päihteitä, ne ovat laittomia alaikäisille. Mallikäyttäytymisen kannalta on ollut tärkeää huomioida päihdekriteereissä erityisesti alaikäiset”, KAVI toteaa uutisessaan.

Elokuvatupakointi lisää lasten ja nuorten tupakointia esitystavasta riippumatta

Kuvaohjelmista ja viihdeteollisuudesta pelit mukaan lukien, on tullut yksi tärkeimmistä nuorten tupakoinnin aloittamiseen vaikuttavista tekijöistä, kun tupakkamainontaa on yhä laajemmin kielletty eri maissa. Myös sähkösavukkeet ovat löytäneet tiensä enenevässä määrin suosittuihin elokuviin ja muihin kuvaohjelmiin. Viihdemediassa – kuten elokuvissa – tupakkatuotteiden ja tupakoinnin näyttäminen ei ole Suomessa kielletty, vaikka elokuvatupakointi toimii mainonnallisena elementtinä. Tupakointia esitetään laajasti myös uudemmassa mediasisällössä ja -kanavissa, kuten suoratoistopalveluissa

Tupakkayhtiöiden kiinnostusta tuotteidensa ja tupakoinnin markkinointiin elokuvien avulla on lisännyt se, että elokuvien maailmanlaajuinen tuotanto ja jakelu keskittyvät muutamiin suuryrityksiin. Markkinointi elokuvien avulla on yhä erityisen houkuttelevaa, koska elokuvien elinkaari (mm. dvd-tuotanto, televisio-oikeudet, sähköinen ja mobiili levitys) mahdollistaa toiston ja viestien välittymisen pitkän ajan kuluessa.  Internet tuo elokuvat helposti lähes kaikkien ulottuville.

Valkokankaalla tupakoidaan enemmän kuin todellisessa elämässä, ja tupakoinnin esittäminen elokuvissa vaikuttaa tutkitusti nuorten tupakoinnin aloittamiseen. Merkityksellistä on tupakoinnin näyttämisen määrä eikä se, näytetäänkö tupakointi hyvässä vai pahassa valossa. Esimerkiksi Yhdysvaltain tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus CDC ja Surgeon General -viraston raportti (pdf) kertovat aiheesta.

Säädöksiä tarkennettava yhä

Suomen ASH on pitänyt välttämättömänä, että myös tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö otetaan huomioon kuvaohjelmien luokittelussa. Jos kuvaohjelmassa on tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttöä, kuvaohjelman sisältö tulee luokitella lapsen kehitykselle haitalliseksi. Kuvaohjelman haitallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon, millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan.

Nyt esitetty ikäraja on ensimmäinen askel.  Myöhemmin säädöksiä tulisi tarkentaa nykyisestä: jos kuvaohjelmassa esitettään lapsen kehitykselle haitallista sisältöä, ohjelmalle on voitava luokitella myös 16 tai 18 vuoden ikäraja. Myös sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti jo vuonna 2018 tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ottamista huomioon lapsen kehitykselle haitallisena sisältönä kuvaohjelmien luokittelussa.

Lähteet
CDC (2019): Smoking in the Movies
KAVI: Ikärajakriteerit (pdf)
KAVI (21.10.2022): Alaikäisten nikotiinituotteet vaikuttavat jatkossa ikärajoihin
STM (2018): Työryhmän toimenpide-ehdotukset. Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. (pdf)
Surgeon General (2012): Preventing Tobacco Use Among Youth and Young Adults (pdf)