Lausunto hallituksen esityksestä tupakkalain muuttamisesta

Hankkeen tunniste VN/15795/2022

Pyydettynä lausuntona Suomen ASH lausuu seuraavaa:

Suomen ASH ry kiittää mahdollisuudesta lausua Euroopan komission antamasta delegoidusta direktiivistä, jolla muutetaan tupakkatuotedirektiiviä

Tupakkalakimme tavoitteena on tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Tämän vuoksi on tärkeää, että kun uusia nikotiinituotteita tulee markkinoille, niitä säädellään erittäin tiukasti, jotta ne eivät lisäisi nikotiinituotteiden kulutusta ja nikotiiniriippuvaisen väestön määrää. Erityisen huolestuttavaa on, että säätelemättöminä uudet nikotiinituotteet voisivat lisätä nuorten kiinnostusta ja kokeiluja, jotka saattaisivat sitä kautta johtaa elinikäiseen nikotiiniriippuvuuteen. Nämäkään tuotteet eivät ole terveydelle haitattomia.

Suomen ASH ry kannattaa sitä, ettei käytetä tupakkatuotedirektiivin artikla 11 ensimmäisen kohdan mahdollistamaa kansallista liikkumavaraa. Suomen ASH ry pitää tärkeänä, että kuumennettaviin tupakkatuotteisiin sovelletaan samaa sääntelyä kuin tavanomaisiin poltettaviin tupakatuotteisiin.