Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

LAUSUNTO 20.8.2021

Pyydettynä lausuntona tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta Suomen ASH lausuu seuraavaa:

Suomen ASH ry kiittää määrätietoisesta linjasta korottaa jatkuvasti ja johdonmukaisesti tupakkaverotusta. Yhdistys pitää esitettyä luonnosta erittäin perusteellisesti laadittuna ja tarkoituksenmukaisena.

Suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijämaita jo vuodesta 1976, jolloin säädettiin laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976, tupakkalaki). Siitä lähtien tupakkalainsäädäntöä on kehitetty tupakkateollisuuden kiivaasta vastustuksesta huolimatta. Suuret tupakkapoliittiset lainsäädäntötoimet ovat toteuduttuaan saaneet väestön enemmistön kannatuksen. Viime vuosien säännöllisillä tupakkaveron korotuksilla ja muilla toimenpiteillä tupakointi on saatu vähenemään Suomessa.

Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka kirjasi tupakkalain tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppumisen vuonna 2010. Vuonna 2016 tavoitetta täsmennettiin koskemaan myös muiden nikotiinituotteiden käytön loppumista, mikä on kansainvälisesti ainutlaatuista. Suomi ei tukeudu tupakkalain tavoitteen saavuttamisessa tupakkayritysten markkinoimaan ns. haittojen vähentämiseen (harm reduction), jossa pyritään pienentämään savukkeiden kulutusta korvaamalla se muilla nikotiinituotteilla. Näillä uusilla nikotiinituotteilla on todettu myös monia terveyshaittoja.

Nikotiini on myrkyllinen kemikaali, joka aiheuttaa haittoja elimistössä jo pieninä pitoisuuksina. Vaikka nikotiinin osuutta eri tupakkasairauksiin ei tunneta tarpeeksi hyvin, on selvää, etteivät nikotiinituotteet ole haitattomia ja nikotiinin aiheuttamista haitoista kertyy jatkuvasti tieteellistä näyttöä.

Suomen kehitys osoittaa, että tupakoinnin vähentyminen on mahdollista ilman, että savukkeet korvataan uusilla nikotiinituotteilla. Vuonna 2008–2011 päivittäin tupakoivien osuus aikuisväestöstä oli 19 % ja vuonna 2020 se oli jo melkein puolittunut (päivittäin tupakoivia 10,6 %).

Tästä myönteisestä kehityksestä huolimatta tupakointi on yhä suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski ja keskeinen koulutusryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja. Tupakoinnin vähentämiseksi tarvitaan säännöllisiä tupakkaveron korotuksia yleisen tupakoinnin vähentämiseen tähtäävän työn lisäksi, mitä esitetty luonnos edistää. Myös Suomen ratifioiman kansainvälisen tupakkasopimuksen (FCTC) verotusta ja hintaa koskevan artiklan 6 toimeenpano-ohjeiden mukaan tupakkaverotuksen korottaminen on erityisen tärkeää nuorten suojelemiseksi kokeiluilta ja tupakan kulutukselta. Tupakkaveron 2 korottaminen on tutkimusten mukaan tehokkain keino ehkäistä nuorten tupakointia ja sillä voidaan myös tehokkaasti edistää tupakoinnin lopettamista aikuisten keskuudessa.

Tupakkaverolain tavoitteen toteutuminen. Tupakkaverolain 1 §:n mukaan tupakkaveron tarkoituksena on muun ohella edistää niitä tavoitteita, joista säädetään tupakkalaissa. Tupakkalain tavoitteena on puolestaan ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Hallituksen esityksessä ehdotetut säännölliset ja asteittaiset tupakkatuotteiden veronkorotukset ovat tärkeitä, ja niillä voidaan edistää sekä tupakkaverolain tavoitetta että tupakkalain tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi. Vaiheittaiset, kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat tupakkaveron korotukset ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja vähentäneet veronkorotusten negatiivisia markkinavaikutuksia.

Samalla luonnos hallituksen esitykseksi noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotusta säännöllisistä ja maltillisista tupakkaveron korotuksista. Suomen ASH ry pitää myös tervetulleena esityksenä sitä, että lausuttavana olevassa luonnoksessa ulotetaan tupakkavero koskemaan markkinoille tuleviin kuumennettaviin nikotiinituotteisiin. Myös tämä esitys noudattaa tupakkatyöryhmän tekemää suositusta.

Näkemyksemme mukaan esitysluonnos hallituksen esitykseksi tupakkaverosta tukee hyvin tupakkaverolain tavoitteita ja tupakkalain tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta sekä toimeenpanee tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi laadittuja ehdotuksia.

Salakuljetus. Tupakkateollisuus varoittaa usein veronkorotusten lisäävän salakuljetusta, vaikka Suomessa ei toistaiseksi ole tästä merkkejä. Haaste Suomen osalta on kuitenkin olemassa, koska tupakkatuotteiden hintaerot Suomen lähialueisiin verrattuna ovat jo nyt merkittäviä. Kuten esitysluonnoksessa todetaan, tupakkatuotteiden harmaat ja laittomat markkinat eivät ole selvitysten mukaan kasvaneet ja niiden voidaan katsoa olevan Suomessa hallinnassa. Suomeen tulee väärennettyjä savukkeita hyvin vähän moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna.

Kansainvälisen tupakkasopimuksen protokolla salakuljetuksen torjumiseksi on tuonut varsin tehokkaan kansainvälisen mekanismin salakuljetuksen torjuntaan. EU ratifioi tämän kansainvälisen protokollan vuonna 2016. Siihen liittyen EU:n komissio hyväksyi joulukuussa 2017 uuden EU:n laajuisen tupakkatuotteiden seuranta- ja jäljitysjärjestelmän, jolla varmistetaan, että tupakkatuotteet ovat helposti jäljitettävissä kunkin tuotteen yksilöllisen tunnisteen avulla. Lisäksi jokaisessa pakkauksessa on oltava vähintään viisi erilaista aitoustekijää, joilla varmistetaan, että tupakkatuotteet täyttävät määritetyt turvavaatimukset.

Tupakkatuotteiden salakuljetus hyödyttää tupakkayrityksiä. Tupakkayhtiöiden omien asiakirjojen mukaan salakuljetus oli keskeinen osa suurimpien tupakkayhtiöiden liiketoiminta-ajatusta. Tupakkayhtiöt nimittäin saavat voittonsa, kun ne myyvät savukkeet riippumatta siitä salakuljetetaanko ne vai ei. Koska salakuljetetut savukkeet ovat verottomia, ne ovat edullisempia myydä ja ostaa. Halpojen savukkeiden markkinat houkuttelevat erityisesti niitä, joilla on vähän rahaa käytettävissään, kuten lapset ja heikommassa taloudellisessa asemassa olevat.

Tobacco Control -lehdessä vuonna 2019 julkaistun artikkelin mukaan on yhä enemmän todisteita siitä, että tupakkateollisuus on edelleen mukana tupakan salakuljetuksessa ja että tupakkateollisuuden savukkeiden osuus on noin kaksi kolmasosaa laittomista savukemarkkinoista.

Tupakkaveron rakenne. Tupakkaveron kolmeen elementtiin perustuvalla verorakenteella voidaan verottaa tehokkaasti kaiken hintaisia tupakkatuotteita. Vaihtoehtona nykyiselle verorakenteelle on välillä esitetty siirtymistä vahvasti yksikköperusteiseen veromalliin, jossa eri hintaisia savukkeita verotettaisiin euromääräisesti lähes saman verran. Tällöin kuitenkin tupakkaveron osuus hinnasta vähenisi hinnan noustessa. Jos arvoveron osuus olisi pieni, tupakkayhtiöt voisivat korottaa hintoja nykyistä vähemmän samansuuruisen lisätuoton saamiseksi.

Suomen ASH ry pitää veron nykyistä rakennetta terveyspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa sen säilyttämistä myös tulevien veronkorotusten yhteydessä.

Savukkeita korvaavat perinteiset tupakkatuotteet. Kun savukkeiden kulutus vähenee tupakkayhtiöt ovat perinteisesti pyrkineet tuomaan markkinoille korvaavia tupakkatuotteita, joiden hinta pyritään pitämään alhaisena, mikä helpottaa ja kannustaa nuorten tupakkakokeiluita ja tupakkatuotteiden käytön jatkumista vähävaraisilla tupakoijilla. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi itsekäärittävät savukkeet ja savukkeita jäljittelevät pikkusikarit.

Kaikki tupakkatuotteet ovat kuitenkin myrkyllisiä tuotteita, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta.

Suomen ASH ry pitää terveyspoliittisesti perusteltuna, että irtotupakan kulutuksen kasvuun reagoidaan kiristämällä niiden verotusta savukkeita enemmän ja pienentämällä niiden välistä vero- ja hintaeroa tehdasvalmisteisiin savukkeisiin. Lisäksi on kannatettavaa, että sikareiden ja pikkusikareiden verotuksessa otetaan huomioon kulutuksen viimeaikainen kasvu.

Lisäksi Suomen ASH ry esittää, että pikkusikarit siirrettäisiin savukkeet-kategoriaan. Tällöin niihin kohdistuisi sama verorasitus kuin savukkeisiin.

Monissa maissa vesipiippujen käyttö on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Vesipiipputupakka on määritelty tupakkalaissa (2 §) tupakkatuotteeksi, ”jota voi käyttää tupakointiin yksinomaan vesipiipun avulla”. Tupakkaverolain esitysluonnoksessa ”kuumennettava tupakkatuote tarkoittaisi kokonaan tai osittain tupakkakasvista koostuvaa tupakkaseosta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kuumentamalla eikä polttamalla”. Tulkintaerimielisyyksien vuoksi vesipiipputupakka tulisi määrittää joko kuumennettavan tupakkatuotteen osaksi tai omaksi tuotteeksi. Ottamalla vesipiipputupakka tupakkaverotuksen piirin voitaisiin varautua sen laajamittaiseen markkinoille tuloon Suomessa.

Suomen ASH ry esittää, että vesipiipputupakka otetaan selkeästi tupakkaverotuksen piiriin omana tuoteryhmänään tai kuumennettavien tupakkatuotteiden määritelmä täsmennetään siten, että se koskee yksiselitteisesti myös vesipiipputupakkaa.

Uudet nikotiinin annostelutavat. Tupakkatuotteiden rinnalle ja niitä korvaamaan ovat tupakkayhtiöt tuoneet uusia nikotiinin annostelulaitteita, mm. sähkösavukkeita ja kuumennettavia tupakkatuotteita, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät riippuvuutta. Niiden tarkoituksena on hälventää nikotiinituotteiden käyttöön liittyviä vaaroja ja saada nopeasti luotua suuri nikotiiniriippuvainen käyttäjäkunta. Vaikka sähkösavukkeita ja kuumennettavia markkinoidaan aktiivisesti tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, niiden tehosta ja toimivuudesta tupakoinnin lopettamisessa ei ole pitävää tieteellistä näyttöä.

Nikotiini on riippuvuutta aiheuttava, myrkyllinen ja terveydelle vaarallinen aine. Nikotiini voi aiheuttaa keuhkojen kehityshäiriöitä sekä lisätä alttiutta sairastua esimerkiksi tulehduksiin, tyypin 2 diabetekseen, valtimonkovettumatautiin ja syöpään.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön aloittaminen tapahtuu useimmiten jo lapsena ja fyysinen riippuvuus kehittyy monelle nuorelle nopeasti. Kahdeksan kymmenestä tupakoivasta aikuisesta on aloittanut tupakoinnin teini-iässä. Suojaamalla lapset nikotiini- ja tupakkariippuvuudelta syntyy vähitellen sukupolvia, jotka säästyvät tupakkasairauksilta ja ennenaikaiselta kuolemalta.

Nikotiinin vakavien terveyshaittojen ja sen aiheuttaman voimakkaan riippuvuuden vuoksi kaikkien savuttomien tupakka- ja nikotiinituotteiden leviäminen tulisi estää myös verotuksellisin keinoin.

Suomen ASH ry kannattaa, että tupakkaverolaissa tupakkavero ulotetaan myös muihin nikotiinin annostelutuotteisiin kuin perinteisiin tupakkatuotteisiin.

Verotaso ja veronkorotukset. Koska sähkösavukkeiden käyttö on tällä hetkellä Suomessa vielä vähäistä, verotasoa säätelemällä voidaan ehkäistä niiden käytön yleistymistä erityisesti nuorten keskuudessa. Jos sähkösavukkeiden käytön leviämiseen ei puututa kaikin mahdollisin toimin, nikotiinin aiheuttaman voimakkaan riippuvuuden vuoksi Suomeen voi syntyä uusi, nikotiiniriippuvainen sukupolvi, vaikka savukkeiden kulutus laskisi.

WHO:n tutkijaryhmä julkaisi keväällä 2021 kahdeksannen raportin tupakkatuotteiden säätelyn tieteellisestä perustasta. Tutkijaryhmän mukaan kaikkia kuumennettavia tupakkatuotteita olisi säänneltävä yhtä tiukasti kuin muita tupakkatuotteita, mukaan lukien merkinnät, mainonta, alaikäisille tapahtuvaa myynti, hinta- ja veropolitiikka.

Suomen ASH ry kannattaa sitä, että sähkösavukkeet ja kuumennettavat tupakkatuotteet ovat kattavasti verotuksen piirissä ja että verotasoa ja rakennetta tarkastellaan tulevaisuudessa kulutuksen mahdollisen lisääntymisen myötä.