Alkoholiteollisuus saa äänensä kuuluviin Maailman kauppajärjestössä

Lancet-tiedelehden tutkimuksen mukaan alkoholiteollisuus vaikuttaa alkoholipolitiikkaan Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa.

Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa analysoitiin WTO:n teknisiä kaupan esteistä käsittelevän (TBT, Technical Barriers to Trade) komitean kokouksissa käytyjä keskusteluja alkoholin terveysvaroitusmerkinnöistä. Tutkimuksen kohteena olivat vuosien 2010–2019 aikana TBT:n kokouksissa käydyt keskustelut alkoholijuomien terveysvaroitusmerkinnöistä. Tutkimuksessa analysoitiin 83 dokumenttia, jotka sisälsivät pöytäkirjoja, jäsenten kirjallisia kommentteja ja muita asiaan liittyviä dokumentteja sekä 212 WTO:n jäsenten lausuntoa alkoholimerkinnöistä.

WTO:n jäsenistä 3,3 % ilmoitti, että heidän kantansa edustivat alkoholiteollisuutta. Tutkijat kuitenkin havaitsivat, että 55,5 prosentissa jäsenten antamissa lausunnoista käytettiin samanlaisia argumentteja. Lausunnoista 44,8 prosenttia ei sisältänyt alkoholiteollisuuden käyttämiä strategioita.

Argumentointi myötäilee alkoholiteollisuutta

Tutkimus osoittaa, että WTO:n jäsenet hyödynsivät lausunnoissaan vastaavia vaikutuskeinoja kuin alkoholiteollisuus. WTO:n jäsenet väittivät, että toimenpiteet olivat tarpeettomia, kalliita toteuttaa ja aiheuttaisivat alkoholiteollisuudelle hallinnollista taakkaa. He ehdottivat, että tulisi käyttää vaihtoehtoisia, halvempia ja vähemmän kauppaa rajoittavia toimia.  Lisäksi he muun muassa kyseenalaistivat alkoholimerkintöjen tieteellisen perustan, korostivat tutkittuun tietoon pohjautuvia toimia ja väittivät, että ehdotetut toimenpiteet olivat tieteellisesti virheellisiä.

Lausunnoissa kyseenalaistettiin myös alkoholista kohtuukäyttäjille koituvat haitat siirtämällä huomio ongelmakäyttäjiin, nuoriin ja raskausajan juomiseen. Kohtuullinen ja vastuullinen juominen nähtiin haitattomana ja jopa terveellisenä.  Alkoholimerkintöjen sijaan WTO:n jäsenet ehdottivat sääntelyn ulkopuolisia ja kohdennettuja lähestymistapoja, kuten viestintäkampanjoita, sekä ehdottivat yhteistyötä alkoholiteollisuuden kanssa politiikkatoimien kehittämiseksi. Nämä argumentit myötäilevät alkoholiteollisuuden esittämiä ratkaisuja.

Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että WTO:ssa käytävät keskustelut antavat alkoholiteollisudelle mahdollisuuden vaikuttaa alkoholipolitiikkaan. Havainnot herättävät huolta kaupallisten etujen vaikutuksesta Maailman kauppajärjestöön. Tutkijat peräänkuuluttavat läpinäkyvyyden lisäämistä, jotta teollisuuden vaikutuksesta voidaan päästä eroon. Alkoholin kulutus on merkittävä sairauksien ja ennenaikaisen kuolleisuuden maailmanlaajuinen syy, ja jotta saavutettaisiin WHO:n kestävän kehityksen tavoitteet, on tehtävä tehokkaampaa alkoholipolitiikkaa.

Lähde
The Lancet (1.2.2022): Industry influence over global alcohol policies via the World Trade Organization: a qualitative analysis of discussions on alcohol health warning labelling, 2010–19