Tuhannet lopettaneet tupakoinnin koronan vuoksi

Vuoden sisällä tupakoinnin lopettaneista 15 % kertoi lopettaneensa tupakoinnin koronan vuoksi, mikä merkitsee yli 10 000 tupakoivaa henkilöä. Tiedot ilmenevät Suomen ASH ry:n Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta, jossa kartoitettiin koronan vaikutusta tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön.

Lopettaneiden lisäksi tällä hetkellä tupakoivista 11 % kertoi yrittäneensä lopettaa tupakoinnin ja 15 % kertoi vähentäneensä polttamiensa savukkeiden määrää koronan vuoksi.

”Suomen ASH ja useat asiantuntijat ovat kehottaneet tupakoinnin lopettamiseen koronan vuoksi. Tämä tutkimus osoittaa, että sanoma on mennyt hyvin perille. Vaikka tutkimuksen vastaajamäärä oli yli 2000, sisältyy tällaiseen kyselytutkimukseen useita epävarmuustekijöitä. Tilastollinen luottamusväli on suuri eli 95 %:n luottamustasolla 6,5–23,5 %. Tämä tarkoittaa 5000–18000 tupakoinnin lopettanutta henkilöä, jolloin keskiarvo on 11 500 tupakoinnin lopettanutta. Joka tapauksessa on ilmeistä, että suuri määrä suomalaisia on lopettanut koronan vuoksi – ja toivottavasti pysyvät savuttomina myös muun terveytensä vuoksi”, toteaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja professori Pekka Puska.

Terveys yleensä onkin tässä tutkimuksessa tavallisin kannuste (84 %) tupakoinnin lopettamiseen, ja sen merkitys korostuu nyt entisestään. Suomen ASH selvitti tupakoinnin lopettamisen syitä edellisen kerran vuonna 2018, jolloin 73 % vastaajista piti terveyttä merkittävimpänä syynä tupakoinnin lopettamiseen.

Tupakoinnin lopettamista haluavilla vastaajilla toiseksi yleisimpänä syynä olivat taloudelliset syyt (65 %). Yli puolet tupakoinnin lopettamista haluavista vastaajista katsoi sen olevan myös täysin turha tapa.

Tupakoivista valtaosa (71 %) on huolissaan tupakoinnin aiheuttamista terveyshaitoista, ja 44 % haluaisi lopettaa tupakoinnin – osuudet ovat hieman pienempiä kuin vuoden 2018 tutkimuksessa. Mitä iäkkäämpi, sitä suurempi oli hänen halunsa lopettaa tupakointi. Lisäksi yli puolet ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin.

Useammat haluaisivat lopettaa nuuskan käytön

Nuuskan päivittäinen käyttö on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2018, mutta kokeilut ovat vähentyneet. Vastaavasti aikaisempaa useammat (26 % vs. 2018: 13 %) haluaisivat nyt lopettaa nuuskan käytön. Pääperustelut ovat samat kuin tupakoinnin lopettamisessa: terveys, turha tapa ja talous.

Nuuskan käyttäjiä oli tutkimuksessa niin vähän, ettei pienestä vastausmäärästä voi tehdä tarkkoja päätelmiä. Sama koskee sähkösavukkeiden käyttöä. Kuitenkin selvästi useampi nuuskaa päivittäin tai satunnaisesti käyttävä on nyt huolissaan nuuskan käytön aiheuttamista terveyshaitoista (45 % vs. 34 % vuonna 2018). Näin on myös sähkösavukkeiden käyttäjien kohdalla.

– Nuorten nuuskaaminen on viime vuosina ollut suuri huolenaihe. Tutkimus viittaa kuitenkin siihen, että asiallinen tieto nuuskaamisen haitoista leviää, sillä lopettamishalukkuus, ja juuri terveydellisistä syistä, on ilahduttavasti lisääntynyt. Terveyshuolien lisääntyminen näkyy myös sähkösavukkeiden käyttäjillä, korostaa Pekka Puska.

Nikotiinituotteiden käyttö vähenee

Syyskuussa 2020 toteutetussa tutkimuksessa 18–79-vuotiaita päivittäin tupakoivia oli 10 prosenttia, sähkösavukkeita päivittäin käyttäviä prosentti ja nuuskaa päivittäin käyttäviä neljä prosenttia. Tupakka- tai nikotiinituotteiden käyttäjien määrä on vähentynyt selvästi vuodesta 2018, jolloin 19 prosenttia käytti päivittäin jotain niistä. Myös niiden osuus, jotka kertoivat lopettaneensa tupakka- tai nikotiinituotteiden käytön tai eivät olleet niitä koskaan käyttäneet kasvoi selvästi vuodesta 2018 (vuonna 2020 80 % vs. 73 % vuonna 2018).

Lisäksi sähkösavukkeiden kokeilut olivat vähentyneet vuodesta 2018. Nyt tutkimukseen osallistuneista sähkösavukkeita kokeili kuusi prosenttia, kun vuonna 2018 heitä oli yhdeksän prosenttia.

Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–79-vuotiaat suomalaiset. Tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 22.–24.9.2020 välisenä aikana, ja tutkimukseen vastasi kaikkiaan 2333 henkilöä. Koko tutkimuksen virhemarginaali on noin +/- 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.