Tupakkatuotteiden jäljitettävyys

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 9.1.2019

Tupakkatuotteiden salakuljetus on maailmanlaajuinen ongelma ja laajamittaista toimintaa. Vuonna 2015 Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin tuella takavarikoitiin 600 miljoonaa savuketta. OLAF on myös arvioinut, että tupakkatuotteiden salakuljetus ja muu tupakkatuotteiden laiton kauppa aiheuttaa EU:lle tulonmenetyksiä (saamatta jääneiden tullien, arvonlisäverojen ja valmisteverojen muodossa) yli 10 miljardia euroa vuodessa.

Tupakkatuotteiden salakuljetus hyödyttää tupakkayrityksiä. Tupakkayhtiöiden omien asiakirjojen mukaan salakuljetus oli keskeinen osa suurimpien tupakkayhtiöiden liiketoiminta-ajatusta. Tupakkayhtiöt nimittäin saavat voittonsa, kun ne myyvät savukkeet riippumatta siitä salakuljetetaanko ne vai ei. Koska salakuljetetut savukkeet ovat verottomia, ne ovat edullisempia myydä ja ostaa. Halpojen savukkeiden markkinat houkuttelevat erityisesti niitä, joilla on vähän rahaa käytettävissään, kuten lapset ja heikommassa taloudellisessa asemassa olevat.

Tupakkatuotteiden salakuljetus ei ainoastaan vahingoita kansanterveyttä ja tupakoinnin aloittamisen ehkäisyä ja vähentämistä. OLAFin mukaan tupakan salakuljetuksen avulla rahoitetaan todistetusti myös järjestäytynyttä rikollisuutta.

Euroopan unioni ja kymmenen jäsenvaltiota haastoi tupakkayhtiöitä oikeuteen Yhdysvalloissa salakuljetuksesta vuonna 2000. Vuonna 2004 EU ja osalliset jäsenmaat päättivät luopua kanteesta ja tehdä sopimuksen ensiksi Philip Morris Internationalin (PMI) ja vuonna 2007 Japan Tobacco Internationalin (JTI) kanssa. Sopimuksen nojalla PMI lupautui maksamaan EU:lle miljardi US dollaria 12 seuraavan vuoden aikana ja suostui moniin muihin salakuljetusta rajoittaviin toimenpiteisiin. JTI:n kanssa solmittu sopimus oli samankaltainen.

Valitettavasti nämä sopimukset eivät ole lopettaneet salakuljetusta, vaan valtaosa (60-70 prosenttia) salakuljetetuista savukkeista, on niiden omia tuotteita eikä tuoteväärennöksiä. Lähde: Tobacco Control.

Suomen ASH ry katsoo, että esitetyllä ehdotuksella on suuri vaikutus tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisyssä EU:n alueella.

Haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Toimivaltainen tunnisteiden antaja

EU:n tupakkatuotedirektiivin (2014/40/EU) mukaan EU:ssa valmistettujen tupakkatuotteiden osalta toimivaltainen tunnisteiden antaja on sen jäsenvaltion nimeämä taho, jossa kyseiset tuotteet on valmistettu. Se kuitenkin mahdollistaa, että toimivaltainen tunnisteiden antaja voi olla sen jäsenvaltion nimeämä taho, jonka markkinoille tuotteet saatetaan, jos asianomainen jäsenvaltio sitä vaatii.

Suomen ASH ry pitää tärkeänä, että jäljitettävyysasetuksen 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla Suomen tupakkalainsäädäntöön lisätään, että yksilöllisen jäljitettävyystunnisteen olisi oltava Suomen nimeämän tahon antama, kuten hallituksen esityksessä on ehdotettu (HE 32 §, 2 kohta). Tämä on merkityksellistä sen vuoksi, että esimerkiksi Saksan valtion omistama German Federal Printing Office toimii läheisessä yhteistyössä tupakkayhtiöiden kanssa. Lähde: Track T & T & Trace and Security Feature Pilot Status Project Pilot by BDr Bundesdruckerei GmbH.

Suomen ASH ry kannattaa hallituksen esityksen 32 § 2 kohtaa, että yksilöllisen tunnisteen  olisi oltava Suomen nimeämän tahon antama.

Tunnisteiden sijoittelu

Suomen ASH ry:n näkemyksen mukaan vähittäismyyntipakkauksissa tulisi jäädä riittävästi tilaa hintalipukkeille eikä sijoittelua tule jättää valmistajien omaan harkintaan. Yhdistys pitää tärkeänä, säädettäessä tunnisteiden sijoittelusta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella noudatetaan tupakkatuotedirektiivin 15 artiklan 1 kohdan vaatimusta, jonka mukaan mm.  veromerkit, hintalaput tai vähittäismyyntipakkauksen avaaminen eivät saa peittää yksilöllisiä tunnisteita eikä häiritä niiden lukemista.

Suomen ASH ry esittää, että vähittäismyyntipakkauksissa tulisi jäädä riittävästi tilaa hintalipukkeille eikä sijoittelua tule jättää valmistajien omaan harkintaan, vaikka niistä säädettäisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Aitoustekijän tarjoajan riippumattomuus

Tupakkayhtiöt ovat vuosikymmeniä hyödyntäneet ns. kolmansia osapuolia omien tarkoitusperiensä ajamisessa ja tarkoituksellisesti salanneet nämä yhteydet. Tämän vuoksi Suomen ASH ry katsoo, että tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten pakkausten aitoustekijän tarjoajan riippumattomuutta säädettäessä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (HE 32 §, 2 mom. 4 kohta) riippumattomuutta koskevat velvollisuudet säädettäisiin pitävästi.

Suomen ASH ry esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta velvoittaisi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säätämään vähittäismyyntipakkausten aitoustekijän tarjoajan riippumattomuuden mahdollisimman selkeästi ja tiukasti.