Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä

LAUSUNTO 19.10.2018

Suomen ASH ry pitää kaikkia tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esittämiä ehdotuksia tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina tupakkalain tavoitteen saavuttamisessa. Erityisen tärkeänä Suomen ASH ry pitää sitä, että uusien nikotiinituotteiden käytön leviäminen ja markkinoille tulo ehkäistäisiin.

Tämän lisäksi haluamme kuitenkin korostaa muutamia esityksiä.

Suomessa tapahtuneesta myönteisestä kehityksestä huolimatta tupakointi on yhä suurin yksittäinen estettävissä oleva terveysriski ja keskeinen koulutusryhmien välisten terveyserojen aiheuttaja. Tupakoinnista aiheutuu myös merkittäviä kustannuksia: THL:n laskelmien mukaan tupakoinnista aiheutui vuonna 2012 yhteiskunnalle noin 1,5 miljardin euron kustannukset. Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen on kansanterveydellisesti, taloudellisesti ja inhimillisestikin kannattavaa.

Suomen ASH pitää tärkeänä, että työryhmän esittämien ehdotusten valmistelu aloitetaan jo kuluvan eduskuntakauden aikana, jotta uusi eduskunta saisi hallituksen esityksen käsiteltäväkseen heti uuden hallituskauden alussa.

Verotus

Kansainvälisen tupakkasopimuksen (FCTC) verotusta ja hintaa koskevan artiklan 6 toimeenpano-ohjeiden mukaan tupakkaverotuksen korottaminen on erityisen tärkeää nuorten suojelemiseksi kokeiluilta ja tupakan kulutukselta. Tupakkaveroa korottamalla voidaan myös tehokkaasti edistää tupakoinnin lopettamista aikuisten keskuudessa.

Näkemyksemme mukaan työryhmän esitys maltillisista nykyisen kaltaisista tupakkaveron korotuksista tukee hyvin sekä tupakkaverolain tavoitteita että tupakkalain tavoitetta tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta. Kuitenkin uusien tupakka- ja nikotiinituotteiden verotusta tulee kehittää, jotta niiden käyttöä voitaisiin ehkäistä ja vähentää.

Suomen ASH ry esittää, että sähkösavukenesteiden veroa nostetaan vähitellen samalle tasolle kuin muilla tupakkatuotteilla.

Tupakkaveron avulla tupakka- ja nikotiinituotteiden hinta tulee saattaa hyvälle eurooppalaiselle tasolle.

Suomen ASH kannattaa, että nykyinen tupakkaveron kolmeen elementtiin perustuva rakenne säilytetään, sillä se mahdollistaa kaiken hintaisten tupakkatuotteiden verottamisen.

Tupakkatuotteiden myynti-ikäraja

Nikotiinia sisältävät tuotteet eroavat muista markkinoilla olevista hyödykkeistä myrkyllisyytensä ja riippuvuutta aiheuttavien ominaisuuksiensa vuoksi.

Tupakkatuotteiden myynti-ikärajaa on nostettu viime aikoina erityisesti Yhdysvalloissa.  Yhdysvalloissa Kalifornia, New Jersey, Oregon, Havaiji ja Maine ovat nostaneet tupakkatuotteiden ostoikärajan 21 vuoteen. Samoin on noin 300 muulla paikkakunnalla mukaan lukien New York, Chicago, San Antonio, Boston, Cleveland ja Kansas City.

Noin yhdeksän kymmenestä tupakoijasta aloittaa tupakoinnin alle 18-vuotiaana. Ikärajan nosto yli 18 vuoteen vähentää arvion mukaan erityisesti 15–17-vuotiaiden tupakoinnin aloittamista. Ikärajan noston 21 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 12 prosenttia enemmän kuin olemassa olevat tupakoinnin rajoitukset, kun taas ikärajan nosto 25 ikävuoteen on arvioitu vähentävän tupakointia 16 prosenttia.

Suomen ASH kannattaa, että tupakkalain alaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden ikäraja nostetaan väkevien alkoholijuomien mukaisesti 20 vuoteen. Samalla yhdenmukaistetaan tupakka- ja alkoholilainsäädäntöä ikärajojen osalta ja helpotetaan valvontaa.

Tunnusomaiset tuoksut tai maut

Tupakka- ja nikotiinituotteissa oleva maku tai haju lisää tuotteen houkuttelevuutta erityisesti nuorten keskuudessa. Tunnusomaisen tuoksun tai maun kiellolla vähennetään todennäköisyyttä sille, että nuoret aloittaisivat tai siirtyisivät käyttämään paremmalta maistuvaa tai tuoksuvaa tupakkatuotetta.

Suomen ASH esittää, että tunnusomaiset maut ja tuoksut kielletään kaikissa markkinoilla olevissa tai sinne tulevissa ei lääkkeellisissä tupakka- tai nikotiinituotteissa. Nikotiinikorvaushoitojen tarkoituksena ei ole nikotiiniriippuvuuden jatkuminen, vaan asteittainen käytön vähentyminen.

Yhdenmukaiset tupakkapakkaukset

Tupakkapuitesopimuksen artiklan 11 mukaan sopimusosapuolten on pantava toimeen pakkauksia ja niiden merkintöjä koskevia tehokkaita keinoja, jotta tupakkatuotteiden pakkaukset eivät anna virheellistä tai harhaanjohtavaa kuvaa tuotteen ominaisuuksista, terveysvaikutuksista tai vaarallisuudesta.

Euroopan unionin jäsenvaltioista yhdenmukaisia tuotepakkauksia koskeva sääntely on jo voimassa Ranskassa, Englannissa ja Irlannissa. Lisäksi sitä koskeva lainsäädäntö on hyväksytty Unkarissa, Sloveniassa sekä Norjassa. Kansainvälisesti yhdenmukaiset tuotepakkaukset otti ensimmäisenä käyttöön Australia vuonna 2012.

Tupakkayritykset ovat käyttäneet kansainvälisen oikeuden oikeusturvakeinoja laajasti niitä valtioita vastaan, joissa yhdenmukaisia tuotepakkauksia koskeva sääntely on hyväksytty. Teollisuuden väitteet eivät kuitenkaan ole menestyneet ja viimeisin on kesäkuinen Maailman kauppajärjestön päätös, jossa kumottiin kaikki Australiaa vastaan nostetut kanteet.

Suomen ASH ehdottaa, että hallituksen esitystä yhdenmukaisista tuotepakkauksista aletaan valmistella jo kuluvan eduskuntakauden aikana ja hallituksen esitys annetaan heti seuraavan hallituskauden alussa.

Tupakoinnin lopettamisen tuki

Suomalaiset käyttävät terveydenhuollon palveluja keskimäärin kolme kertaa vuodessa, tupakoiva tätäkin useammin. Terveydenhuolto ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa väestön tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähentämisessä. Lopettamisen tulee olla kiinteä osa jokaisen tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan hoitoa ja hoitosuunnitelmaa (kysy, kehota, kirjaa).

Suomen ASH esittää, että raskaana olevien, mielenterveyskuntoutujien ja monien muiden erityisryhmien tupakoinnin lopettamisen tukitoimien kehittäminen ja niiden toimeenpano tulee aloittaa mahdollisimman pikaisesti.

Lisäksi Suomen ASH ehdotamme, että apteekit ottaisivat entistä aktiivisemman rooli tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen kannustamisessa ja ohjaamisessa.

Uudet tuotteet

Erilaisten markkinoilla olevien tai sinne pyrkivien nikotiinia sisältävien tuotteiden määrä on selkeässä kasvussa. Uusia markkinoilla jo olevia tai sinne tulevia nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita ei kuitenkaan säädellä voimassa olevassa tupakkalaissa yhtä tiukasti kuin tupakkatuotteita tai sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettuja nikotiininesteitä, vaikka tuotteet sisältävätkin nikotiinia.

Suomen ASH kannattaa, että nikotiinia sisältävien tupakan vastikkeiden sääntely mm. tuotteiden ilmoituksenvaraisuus, vähittäismyyntipakkausten sekä myynnin ilmoitus- ja luvanvaraisuus olisi samalla tasolla tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden kanssa.

Hoidon korvattavuus

Tupakkatuotteet on tarkoituksella suunniteltu ja valmistettu siten, että ne sellaisenaan tai poltettuina aiheuttavat käyttäjilleen riippuvuuden. Nikotiiniriippuvuus poikkeaa täysin muista riippuvuussairauksista, sillä riippuvuus syntyy ja pysyy yllä tuotteen normaalikäytöllä.

Jo vuonna 1990 eduskunnan lakivaliokunta luokitteli tupakkatuotteet vaarallisuutensa perusteella yksiselitteisesti ankaran tuotevastuun piiriin käsitellessään hallituksen esitystä tuotevastuulaiksi.

Suomen ASH kannattaa ehdotusta, että selvitetään mahdollisuus saada aikaan tuotevastuuseen perustuva korvausjärjestelmä yhteiskunnalle tupakkasairauksien hoidosta ja tupakasta vieroituksesta aiheutuvista kuluista.

Tupakan tumpit

Tupakantumpit ovat maailman ja Suomen yleisin asutun elinympäristömme jäte. Ne muodostavat vähintään viidenneksen, mutta kaupungeissa jopa kolmanneksen kaikista maahan heitetyistä roskista.

Tupakantumpit ja muiden nikotiinituotteiden jätteet ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia yhdyskuntajätettä.

Suomen ASH kannattaa, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää yhdessä ympäristöministeriön kanssa, miten tupakkalain alaisten tuotteiden ympäristölle ja ihmisille aiheuttamia riskejä voidaan ehkäistä ja miten siitä aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa.