Enligt Institutet för hälsa och välfärds beräkningar orsakar dödsfall på grund av rökning, sjukpensioner, sjukfrånvaro och rökpauser beroende på beräkningssätt kostnader på 840–930 miljoner euro. Olägenheterna som rökning orsakar samhället uppgår sammanlagt till uppskattningsvis 1,5 miljarder euro per år.

I Finland skedde det en förändring i tobakspolitiken år 2010, när syftet med den dåvarande tobakslagen fastslogs till att bruket av tobaksprodukter ska upphöra, det vill säga så kallat endgame. Till dess hade målet varit att minska rökningen. Visionen om ett rökfritt Finland är fullständigt möjlig, eftersom finländarna värderar en rökfri livsmiljö.

År 2016 lagen började omfatta utöver upphörandet av bruket av tobak även andra nikotinprodukter före år 2030.

Social- och hälsovårdsministeriets utvecklingsarbetsgrupp för tobaks- och nikotinpolitiken har föreslått i mai 2018 åtgärder med vilka man får ett slut på användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland före år 2030. De föreslagna åtgärderna ska börja vidtas planmässigt redan i början av nästa valperiod. Arbetet för ett rökfritt Finland ska enligt arbetsgruppen fortsätta planmässigt även under de kommande regeringsperioderna.

Läs mer:

Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken. Åtgärdsförslag av arbetsgruppen

Remissinstanserna stöder förslagen av utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken – tobaksindustrin är kritisk.

Visste du?

  • Med endgame avser man ett mål med vilket man eftersträvar att bruket av tobaksprodukter upphör. I Finland rör målet även att bruket av andra nikotinprodukter upphör.
  • Termen användes för första gången i början av 2000-talet i en artikel där man reflekterade över tobakspolitikens framtid.
  • Endgame blev målet för Finlands tobakslag år 2010. År 2016 började målet omfatta även andra nikotinprodukter.
  • Internationellt sett har endgame-tänkandet snabbt blivit vanligare under 2010-talet.