fbpx

Utvecklingen i Finland

Enligt Institutet för hälsa och välfärds beräkningar orsakar dödsfall på grund av rökning, sjukpensioner, sjukfrånvaro och rökpauser beroende på beräkningssätt kostnader på 535,8–829,5 miljoner euro. Olägenheterna som rökning orsakar samhället uppgår sammanlagt till uppskattningsvis 1,3 miljarder euro per år.

Syftet med tobakslagen är att avsluta användningen av tobak och andra nikotinprodukter fram till 2030.

Finland är det enda landet i världen som sätter upp denna typ av mål i lagstiftningen. Visionen om tobaksfritt Finland är genomförbart  eftersom finländarna värderar en rökfri livsmiljö.

Social- och hälsovårdsministeriets utvecklingsarbetsgrupp för tobaks- och nikotinpolitiken har föreslått i 2023 åtgärder med vilka man får ett slut på användningen av tobaks- och övriga nikotinprodukter i Finland före år 2030. De föreslagna åtgärderna ska börja vidtas planmässigt redan i början av nästa valperiod. Arbetet för ett rökfritt Finland ska enligt arbetsgruppen fortsätta planmässigt även under de kommande regeringsperioderna.

Läs också  Vägkartan för tobakspolitiken

Uppnåendet av målen

Målet med Finlands tobakslagstiftning är att högst fem procent av befolkningen ska använda tobaks- eller nikotinprodukter (exkl. nikotinersättningsprodukter) år 2030. Enligt en modelleringsstudie publicerad av Institutet för hälsa och välfärd kommer det nuvarande åtgärdspaketet inte att nå målet bland vuxna i åldern 20–64 år.

Prognosen antyder att, med den nuvarande prisutvecklingen, kommer kvinnor att nå den femprocentiga målsättningen år 2038, medan männen inte kommer att uppnå målet förrän år 2040. Skillnaden mellan män och kvinnor beror främst på att männen använder snus i större utsträckning.

Prisökningar har bevisats vara en av de mest betydande åtgärderna för att minska rökning och ojämlikheter i rökvanor mellan olika befolkningsgrupper. Om prishöjningstakten fördubblas jämfört med nuvarande takt, enligt prognosen, skulle tobakslagens mål kunna uppnås för män år 2035 och för kvinnor år 2030.

Forskarna understryker att ytterligare åtgärder också behövs för att förebygga och minska början av tobaks- och andra nikotinprodukter. De föreslår bland annat att höja priserna på tobaks- och nikotinprodukter snabbare än nuvarande takt, höja åldersgränsen för inköp till 20 år och vidta andra åtgärder för att minska tillgången, såsom en betydande minskning av försäljningsställen.

Visste du?

  • Med endgame avser man ett mål med vilket man eftersträvar att bruket av tobaksprodukter upphör. I Finland rör målet även att bruket av andra nikotinprodukter upphör.
  • Termen användes för första gången i början av 2000-talet i en artikel där man reflekterade över tobakspolitikens framtid.
  • Endgame blev målet för Finlands tobakslag år 2010. År 2016 började målet omfatta även andra nikotinprodukter.
  • Internationellt sett endgame-tänkandet snabbt blev vanligare under 2010-talet.
Läs mer:

Blogg (2.4.2024): Reglering av vitt snus i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet (12.4.2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken: Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023 (pdf)

Yhteiskuntapolitiikka (2023): Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä. (Uppnås målet för tobakslagen? En modelleringsstudie bland vuxenbefolkningen; på Finska endast)

Institutet för hälsa och välfärd: Tobaksstatistik 2022 (pdf)