Tobaksrök i omgivningen

Hälsoriskerna orsakade av tobaksrök för omgivningen är de samma som riskerna för rökare.

Tobaksrök i omgivningen orsakar i Finland årligen uppskattningsvis 10–50 fall av lungcancer samt 50–300 dödsfall orsakade av hjärt- och kärlsjukdomar. Det större antalet hjärt- och kärlsjukdomar beror på att de nu konstaterade sjukdomarna är en följd av den större exponeringen före de nuvarande rökrestriktionerna.

Skadligt för barn

Om en kvinna exponeras för tobaksrök i omgivningen under graviditeten växer fostret sämre och därmed är barnets födelsevikt lägre. Stark exponering kan öka risken för missfall eller förtidsbörd fastän de vetenskapliga bevisen är bristfälliga. Undersökningar har också visat att det är en riskfaktor för plötslig spädbarnsdöd att barnet utsätts för tobaksrök efter födseln.

Barn får av tobaksrök i omgivningen kroniska andningssymptom, risken för att insjukna i astma och luftvägsinfektioner ökar samt utvecklingen av lungfunktionen fördröjs. Tobaksrök i omgivningen försämrar även symptomen hos barn med astma.

I Finland är det förbjudet att röka i privatbilar där det finns barn under 15 år. Förbudet gäller inte bostadsutrymmen i kommunikationsmedel, såsom en husbil.

Exponering i arbetet

Rökfria omgivningar uppskattas nuförtiden även bland rökare.  Till exempel andelen personer som exponeras för tobaksrök minst en timme på arbetsplatsen har sjunkit några procent.

Anställda exponeras mindre för tobaksrök än tidigare som en följd av tobakslagen. Numera är rökning tillåtet endast i rökrum med separat ventilation. För att bygga ett rökrum krävs tillstånd av byggnadstillsynen. En renare luft på arbetsplatsen minskar risken för de anställda att insjukna i lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.