fbpx

Tobakslagen

Syftet med tobakslagen är upphörande av bruket av tobaks- och andra nikotinprodukter före år 2030. Med åtgärderna i tobakslagen förebyggs att bruk av tobaks- och nikotinprodukter inleds, stöds avvänjning, samt skyddas befolkningen mot att utsättas för rök och ånga från dem.

I tobakslagen stadgas bland annat om:

 • bilder med hälsovarningar på detaljhandelsförpackningar,
 • från 1.5.2023 kan tobaksförpackningarna inte ha för exempelt varumärkes logotyper, och de måste ha bara en färg
 • att tobaksprodukters karakteristiska smaker och dofter som fåtts till följd av tillsatser är förbjudna och förbudet gäller också sådana produkter som kunden kan använda för att själv ändra tobaksprodukternas smak, till exempel smakkort,
 • att elcigaretter jämställs med övriga tobaksprodukter,
 • att det är möjligt att förbjuda rökning på balkonger,
 • att det blev en gräns på 24 timmar för införsel av tobaksprodukter (såsom snus) och nikotinvätskor för elcigaretter från andra än EES-länder. Personen måste vistas över 24 timmar utanför Finlands gränser för att kunna föra in dessa produkter i landet.
 • att gränsen för införsel av snus är 1 000 gram. Gränsen för cigaretter är 200 cigaretter per dygn.
 • att det är förbjudet att röka i en bil där det finns barn under 15 år.

I tobakslagen stadgas också

 • om rökförbud bland annat i offentliga lokaler och fortskaffningsmedel, på utomhuslekplatser och allmänna badstränder, på arbetsplatser samt i närheten av skolor och daghem,
 • att det är förbjudet att hålla tobaksprodukter synliga på detaljförsäljningsställen (rör inte tobaksaffärer där produkter inte får synas utåt),
 • att det för unga under 18 år är förbjudet att överlåta, importera eller inneha tobaksprodukter,
 • att det är förbjudet att sälja tobaksprodukter bland annat i daghem, skolor och läroanstalter samt på deras gårdsområden,
 • att det är förbjudet att marknadsföra alla slags tobaksprodukter.

Mot rökfrihet

År 1976 godkändes en lag om åtgärder för att minska rökning.

År 1977 trädde tobakslagen i kraft den första mars.

År 1978 blev det förbjudet att göra reklam för rökning och förpackningarna försågs med varningar om att rökning är skadlig för hälsan.

År 1995 förbjöds rökning på arbetsplatser, men restaurangerna omfattades inte av lagen. Det var möjligt att bygga ett separat rökrum på arbetsplatserna. Åldersgränsen för inköp av tobak höjdes från 16 till 18 år.

År 2007 blev restaurangerna rökfria (övergångsperiod till 2009). Det är möjligt att bygga ett rökrum med separat ventilation.

År 2010 ställdes målet att bruket av tobaksprodukter upphör i Finland.

År 2012 trädde ett förbud mot att hålla tobaksprodukter synliga på försäljningsställen i kraft.

År 2016 trädde en total reform av den 40 år gamla tobakslagen i kraft. Lagen började omfatta utöver upphörandet av bruket av tobak även andra nikotinprodukter före år 2030.

År 2022 rökfria lekplatser och badstränder.

År 2023 tobaksförpackningarna kan inte ha för exempelt varumärkes logotyper, och de måste ha bara en färg.