fbpx

Rökning på balkonger

Hur göra, då grannens tobaksrök når din lägenhet, balkong eller gård? Problemet kan lösas av boendesamfundet med stöd av tobakslagen och hälsoskyddslagen.

Anvisningar till boende

  1. Försök att lösa problemet i första hand genom diskussion och överenskommelse med grannen som röker.
  2. Om diskussionen inte ger resultat, ta kontakt med din bostadssammanslutning (hyresvärden, husbolagets disponent, styrelse).
  3. Om bostadssammanslutningen inte vidtar åtgärder för att utreda frågan eller om den beslutar att inte ansöka om rökförbud från kommunen, ta kontakt med kommunens hälsoskyddsmyndighet.  Då blir det möjligt att ansöka om rökförbud på basis av hälsoskyddslagen.

Rökförbud på basis av hälsoskyddslagen

Hälsoskyddsmyndigheterna har på basis av hälsoskyddslagen fullmakt att vidta åtgärder för att lösa problemen som tobaksröken förorsakar (se punkt 3 ovan).

Hälsoskyddslagens paragraf 27 stadgar om sanitär olägenhet i bostad och annat vistelseutrymme och paragraf 51 om hälsoskydd.  Med sanitär olägenhet avser hälsoskyddslagen bl. a. förekomsten av en sådan faktor eller omständighet, som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

Bostadsbolaget kan bli skyldigt att reparera strukturer i huset eller myndigheten kan fatta beslut om rökförbud.

Anvisningar till bostadssammanslutningar

Enligt tobakslagen är tobaksrökning förbjuden i gemensamma och för allmänheten avsedda lokaler i bostadssammanslutningar.

Dessutom får en bostadssammanslutning förbjuda tobaksrökning på gemensamma utomhusområden.  På basis av tobakslagen är det också möjligt att ansöka om rökförbud på utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna.

Rökförbud på gemensamma områden  

Tobakslagen ger bostadssammanslutningar möjlighet att förbjuda tobaksrökning

  • på gemensamma utomhusområden som den innehar i närheten av ingångarna till byggnaden och byggnadens friskluftsintag,
  • på lekområden för barn och
  • på gemensamma balkonger.

Rökförbud i utrymmen som används av lägenheterna och inne i lägenheterna

Enligt tobakslagen får en bostadssammanslutning förbjuda tobaksrökning på gemensamma balkonger, på utomhusområden som används av lägenheterna och inne i lägenheterna.

Hur ska ansökan göras?

Ett bostadsaktiebolag kan ansöka om rökförbud enligt tobakslagen med majoritetsbeslut.

En enskild invånare kan inte ansöka om förbud hos den kommunala myndigheten, men kan ta initiativ till detta hos bostadssammanslutningen.

Bostadssammanslutningen ska meddela ägarna till de aktuella utrymmena om att ansökan är under beredning och innehavarna av de utrymmen och områden som avses i ansökan ska höras innan ansökan görs.

Förutsättningar

Ett ytterligare villkor för rökförbud i bostadsrum i en lägenhet är att spridningen av rök inte skäligen kan förhindras genom reparation eller ändring av konstruktionerna. Dessutom ska bostadsrummets innehavare ges möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder innan förbudet meddelas.

Ett rökförbud som avser ett bostadsrum i en lägenhet gäller inte användning av elektroniska cigaretter.

Vem beslutar?

Kommunen ska meddela rökförbud beträffande de utrymmen och områden som avses i ansökan, om det på grund av deras konstruktioner eller andra omständigheter är möjligt att tobaksrök sprider sig till en annan balkong, till de ställen där man vistas på ett utomhusområde eller in i en annan lägenhet.

Anvisningar till uthyrare

Hyresavtalet kan innehålla överenskommelse om rökförbud.  Rökförbudet kan ingå i hyresavtalet från första början eller förbudet kan läggas till avtalet senare om uthyraren och hyresgästen kommer överens om detta.

 

Jag vill ha ett rökfritt hem

Vid hyresavtal kan man komma överens om tobaksförbudet i hyresavtalet. Förbudet kan ingå i hyresavtalet från början eller det kan läggas till senare genom överenskommelse med hyresvärden och hyresgästen.

I bostadssammanslutningens bolagsordning kan man förbjuda rökning på lägenheternas balkonger, utomhusområdet eller i lägenheterna. En ändring av bolagsordningen kräver godkännande av alla aktieägarna.

Genom ordningsreglerna kan man begränsa rökning till exempel på bolagets gård eller på gemensamma piskbalkonger.

 

Läs mer:

Instruktion av Valvira: Förbud och restriktioner för rökning, bostadssammanslutningar

Fastighetsförbundet: (Verktyg för att ansöka om rökförbud) Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen (endast på finska)