fbpx

Arbetsplatser och läroanstalter

Arbetsplatser

En viktig utgångspunkt i tobakslagen är att ingen utsätts för omgivningens tobaksrök på arbetsplatsen. Detta gäller alla arbetsplatser.

Enligt tobakslagen (74 §) är tobaksrökning förbjuden ”i sådana lokaler i byggnader, i kommunikationsmedel och på motsvarande platser som är tillgängliga för allmänheten eller anställda eller för kunder för tillhandahållande av tjänster som producerats i näringsverksamhet eller offentliga tjänster.”

Rökförbuden gäller också elcigaretter och bruk av växter avsedda för rökning. Rökrum inomhus på arbetsplatser (76 §) ska uppfylla samma krav som rökrum i restauranger. Bland annat rökrummets frånluft ska ledas ut från det och får inte användas som cirkulationsluft.

Med undantag av lokaler som används för familjedagvård rör rökförbudet inte arbete som sker hemma, och inte heller lokaler som används uteslutande av medlemmarna i en och samma familj och av personer som bor i ett och samma hushåll. Därför kan till exempel fångvaktare, städare, närvårdare och ledare inom socialbranschen fortfarande exponeras för tobaksrök i sitt arbete.

Läroanstalter

Tobaksrökning är förbjudet i lokaler och på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning.  Rökförbudet gäller också elcigaretter och rökfria tobaksprodukter såsom snus.

Med ett utomhusområde som används av en läroanstalt avses fastigheter förvaltade av läroanstalten. Rökförbudet gäller studerandena och läroanstaltens personal samt utomstående besökare.

Läroanstaltens ledning ska informera personalen och studerandena om rökförbudet. Skolan ska även ge personalen anvisningar för att ingripa om någon bryter mot rökförbudet.

Förbudet gäller dygnet runt

Rökförbudet gäller hela tiden, även kvällstid och under lov. Läroanstalten svarar emellertid inte för övervakningen av att rökförbudet följs utanför verksamhetstid. Det är också förbjudet att sälja tobaksprodukter i daghem, skolor och läroanstalter samt på deras gårdsområden.

I enlighet med tobakslagen kan en elev som trots påminnelse fortsätter att bryta mot rökförbudet dömas till böter för rökningsförseelse. Boten utdöms utifrån en anmälan från skolans ledning.

 

  • Enligt artikel 8 i Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll ska avtalsparterna förhindra exponering för tobaksrök på arbetsplatser som ligger inomhus, i kollektiva trafikmedel, offentliga inomhuslokaler och vid behov på andra offentliga platser.
  • Enligt de åtgärdsanvisningar som ges i artikeln ska rökning och tobaksrök avlägsnas helt från lokalen för att en fullständigt rökfri miljö ska åstadkommas.
  • Det finns inga säkra nivåer för exponering för tobaksrök i miljön, och tekniska lösningar såsom ventilation, luftfiltrering och markerade rökområden skyddar inte mot exponeringen.
  • Skyddsnivån ska också vid behov förbättras och utvidgas.