Vägkarta för tobaks- och nikotinpolitiken i Finland

Utvecklingsarbetsgruppen för tobaks- och nikotinpolitiken som tillsattes av social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorde på den internationella tobaksfria dagen sitt förslag för att uppnå endgame. I sin rapport betonar arbetsgruppen att genomförandet av de nu framlagda förslagen endast är en mellanetapp på väg mot målet, som är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter ska upphöra. För att uppnå målet krävs tilläggsåtgärder som genomförs med några års mellanrum. Genomförandet av målsättningen bör utredas och bedömas och nödvändiga tilläggsåtgärder föreslås under varje regeringsperiod fram till 2030.

Arbetsgruppen betonar att genomförandet av förslagen alltid ska införlivas i regeringsprogrammen.

Centrala förslag

Skattehöjningarna ska fortsättas

Tobaksskatten bör framför allt fungera som stöd förebyggandet av att man börjar röka och på detta sätt främja nya generationers rökfrihet. Det innebär också att skatten bör vid sidan av de traditionella tobaksprodukterna även omfatta nya tobaksprodukter som lanseras på marknaden. Vidare bör man utreda möjligheten att beskatta nya nikotinprodukter som inte innehåller tobak på samma sätt som e-cigarettvätska beskattas i Finland.

Sedan år 2009 har tobaksskatten höjts i Finland så gott som varje år. 2016–2019 har tobaksskatten höjts och kommer att höjas var sjätte månad. Stegvisa höjningar i stället för stora engångshöjningar är ett sätt att minska risken för negativa och oväntade effekter på marknaden och underlätta uppföljningen av höjningarnas effekt.

Arbetsgruppen anser att de skattehöjningar som redan genomförts har varit lyckade och föreslår höjningarna fortsätts på samma sätt även framöver. Höjningarna bör dimensioneras så att de överstiger utvecklingen av konsumenternas köpkraft.

När höjningarna av tobaksskatten under den nuvarande valperioden har genomförts år 2020 uppskattas genomsnittspriset för ett cigarettpaket till cirka 8,20 euro.

Unga skyddas på olika sätt

Arbetsgruppen föreslår att åldersgränsen för försäljning, införsel och innehav av tobaks- och nikotinprodukter höjs till 20 år. Åldersgränsen för köp av röktillbehör och tobakssurrogat skulle förbli oförändrad, 18 år.

Arbetsgruppen betonar att tillsatt smak eller doft ökar produktens attraktivitet framför allt bland unga i alla slags tobaksprodukter. Därför bör förbudet mot karakteristisk doft eller smak gälla samtliga tobaksprodukter (t.ex. tobak för vattenpipa, cigarrer eller nya tobaksprodukter).

Arbetsgruppen föreslår att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska beaktas i klassificeringen av bildprogram (filmer, televisionsprogram, spel och annat innehåll som är avsett att ses i form av rörliga bilder). I lagens definitioner bör man tillägga användningen av tobaksprodukter och andra nikotinprodukter som innehåll som kan ha skadlig inverkan på barns utveckling. Vid bedömningen av skadligheten hos ett bildprogram ska det beaktas i vilket sammanhang och på vilket sätt händelserna i programmet skildras och åldersgränsen ska fastställas därefter.

Rökfria miljöer

För att skydda hälsan är det motiverat att utvidga rökförbuden. Dessa ska gälla rökning, annan upphettning och annan slags användning som frigör partiklar i luften av alla produkter som omfattas av tobakslagen.

Rökförbuden ska utvidgas till att även gälla sådana utomhusområden och -områden som i regel används av minderåriga, till exempel lekparker och EU-badstränder. Dessutom ska rökförbuden utvidgas till att även gälla kollektivtrafikens hållplatser och taxistolpar.

Enhetliga produkter och förpackningar

Arbetsgruppen föreslår enhetliga produkter och förpackningar för alla tobaksprodukter och icke-medicinska nikotinprodukter. På så sätt minskar man sannolikheten för att de som använder produkterna ska övergå till att använda en annan nikotinprodukt med ett mer attraktivt utseende.

Om arbetsgruppens förslag genomförs kommer Finland att vara världens första land där regleringen av enhetliga produktförpackningar skulle förutom tobaksprodukter även gälla till exempel nikotinvätskorna som används i elektroniska cigaretter.

Ersättning för läkemedel för rökavvänjning

Arbetsgruppen föreslår att receptbelagda läkemedel för rökavvänjning som förskrivs av läkare och som används i behandlingen av tobaks- och nikotinberoende ska omfattas av sjukförsäkringens läkemedelsersättning.

Arbetsgruppen föreslår att man tar fram en riksomfattande kommunikationskampanj som uppmuntrar till att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter. Till denna stödkampanj som förmedlar information ska tillräckliga medel allokeras.

Minskad skattefri införsel av tobaks- och nikotinprodukter

Arbetsgruppen föreslår att antalet cigaretter som får skattefritt införas i landet från länder utanför EU ska begränsas från 200 cigaretter till 40 cigaretter (två paket à 20 cigaretter). I fråga om cigarrer ska antalet minskas från 50 till 10 stycken, för cigariller från 100 till 20 stycken och för pip- och cigarettobak från 250 gram till 50 gram.

Gränsen för resandeinförsel av snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan ska sänkas från 1 000 gram till 100 gram per dygn. I praktiken skulle detta innebära fem snusdosor à 20 gram.

Inga smaksatta produkter på marknaden

Redan idag förbjuder den gällande tobakslagen karakteristiska dofter eller smaker i cigaretter, rulltobak och i vätskor som används i elektroniska cigaretter.

Enligt arbetsgruppens syn är det logiskt att förbudet mot karakteristiska dofter eller smaker även ska gälla försäljningen av sådana produkter som syftar till att ge slutprodukten (t.ex. cigaretter) en karakteristisk doft eller smak.

Nya produkter ska omfattas av regleringen

På marknaden lanseras ständigt nya produkter som har ett liknande användningsändamål som tobaksprodukter och som innehåller nikotin, men inte tobaksväxt. Sådana produkter kan vara till exempel snusliknande påsar som innehåller nikotin, geléer som innehåller nikotin och är avsedda att användas i vattenpipa eller nikotinsalt som är avsett att förångas med hjälp av en elektronisk cigarett eller något annat motsvarande redskap.

Arbetsgruppen föreslår att nya tobakssurrogat som innehåller nikotin ska regleras på samma sätt som tobaksprodukter och nikotinvätskor (tillståndsplikt för försäljningen, förbud mot framläggande osv.).

Nationella riktlinjer av artikel 5.3

Tobaksramavtalet har varit bindande för Finland allt sedan 2005. Man bör fästa större uppmärksamhet än tidigare vid genomförandet av målsättningen enligt artikel 5.3 för att säkerställa medvetenheten hos beslutsfattare, tjänstemän och andra som är involverade i hälsopolitiken och deras åtagande i verkställandet av artikeln.

Arbetsgruppen föreslår att man före 2020 upprättar nationella riktlinjer för verkställandet av artikel 5.3 i tobaksramavtalet.

Miljöfrågor ska beaktas

Arbetsgruppen lägger stor vikt vid åtgärder som säkerställer att det giftiga avfall som uppstår vid användningen av produkter som omfattas av tobakslagen inte belastar miljön och utgör ett hot för den.

Arbetsgruppen föreslår att ministerierna ska utreda nödvändiga nationella förslag för att förebygga de miljö- och hälsorisker som tobaks- och nikotinprodukter orsakar för miljö och människor. Arbetsgruppen anser att cigarettfimpar och avfall från andra nikotinprodukter är hälso- och miljöfarligt kommunalt avfall.

Inga investeringar i tobaks- eller nikotinindustrin

Enligt arbetsgruppens uppfattning stöder tobaksbolagens och andra nikotinprodukttillverkares verksamhet inte de principer för ansvarsfull investering som FN har definierat. Denna typ av verksamhet bör inte heller stödjas genom investeringar med offentliga medel.  Även vid investering i fonder bör man avstå från att investera i dessa bolag.

Trygga ordnandet av forskning, tillsyn och uppföljning

Enligt arbetsgruppens uppfattning bör systemen för tillsyn och uppföljning utnyttjas mer omfattande och mer effektivt än i dagsläget när man utvecklar tobaks- och nikotinpolitiken. Dessutom anser arbetsgruppen att för att uppnå målet enligt tobakslagen krävs stöd i form av fungerande och kontinuerlig forskning, tillsyn och uppföljning. Dessa bör även ha en stabil finansiering. Funktionen av systemen för uppföljning och tillsyn av tobaks- och nikotinprodukterna måste tryggas.