fbpx

Nya planen för tobakspolitiken

Social- och hälsovårdsministeriets mål är att bruket av tobaks- och nikotinprodukter i Finland upphör fram till 2030. Social- och hälsovårdsministeriet har offentliggjort en vägkarta, det vill säga en plan, för att uppnå detta mål. Ministeriet tillsatte en arbetsgrupp 2022 och arbetsgruppen offentliggjorde sitt förslag 2023.

Rökning och bruket av nikotinprodukter har redan begränsats på många sätt. Arbetsgruppen vill i sin nya plan utöka begränsningarna. Arbetsgruppen betonade att dess förslag endast utgör ett mellansteg.  Varje regering måste bedöma uppnåendet av målet och föreslå de åtgärder som krävs för att nå målet. Åtgärderna måste alltid skrivas in i ett nytt regeringsprogram.

Centrala förslag

Skattehöjningarna måste fortsätta

Arbetsgruppen föreslog att skatten på tobak och nikotinprodukter höjs. Beskattningen av tobak påverkar starkt tobaksprodukternas pris. Skattehöjningar minskar effektivt rökningen och antalet som börjar röka. Om nya produkter börjar säljas måste skatten även gälla sådana.

Sedan 2009 har tobaksskatten höjts nästan varje år. Sedan 2016 har tobaksskatten höjts varje halvår. Arbetsgruppen såg skattehöjningarna som lyckade.
Gruppen föreslog att höjningarna fortsätts på samma sätt.

År 2022 kostade ett cigarettpaket nära 10 euro. 2023 höjs priset så att ett paket kostar mer än 10 euro.

Unga skyddas på många sätt

Arbetsgruppen föreslog att åldersgränsen för köp av tobak och nikotinprodukter höjs. Enligt förslaget skulle inte tobak i fortsättningen få säljas till personer under 20 år. Åldersgränsen skulle också gälla införsel och innehav av tobak. Idag är åldersgränsen 18 år.

En 18-åring skulle fortfarande få köpa röktillbehör och tobakssurrogat, där förändras inte åldersgränsen.

Bruket av tobak och nikotinprodukter måste förebyggas även i ungas fritidssysselsättningar. Arbetsgruppen föreslog att statligt bidrag skulle endast kunna ges till idrottsföreningar som förbinder sig att förebygga användningen av tobak och nikotinprodukter i verksamheten. Detta skulle speciellt gälla verksamhet som riktar sig till minderåriga.

Samma krav skulle även gälla undervisnings- och kulturministeriet när det beviljar medel för minderårigas verksamhet.

Fler rökfria lokaler

Arbetsgruppen föreslog att rökförbuden utökas. I fortsättningen skulle förbudet gälla alla tobaks- och nikotinprodukter som räknas upp i tobakslagen och vars användning försämrar inomhusluften. Sådana produkter är till exempel nya slag av vattenpipsprodukter och e-cigaretter för engångsbruk.

Arbetsgruppen föreslog att rökförbuden utökas även på områden utomhus. I fortsättningen skulle rökning vara förbjuden på restaurangterasser, idrottsplatser och sportarenor, utomhusbassänger och nöjesparker.

Rökning skulle också vara förbjuden i lokaler där det ordnas verksamhet för unga.

Om ett offentligt evenemang arrangeras utomhus skulle rökning vara tillåten endast inom ett område reserverat för det.

Rökförbud i bostäder möjligt

Arbetsgruppen föreslog att bostadssammanslutningar med stöd av tobakslagen skulle kunna förbjuda rökning i bostäder, balkonger samt utomhusområden. Förbudet skulle kräva majoritetsbeslut i bostadssammanslutningen.

Dessutom skulle rökförbudet gälla bostadssammanslutningars lekplatser samt nya hyresavtal. Det skulle alltså var möjligt att förbjuda rökning när bostaden får en ny hyresgäst.

Mer begränsningar för försäljning

Handelsförpackningarna för tobaksprodukter, e-cigaretter och deras påfyllningskapslar är redan nu lika. De kan märkas med olika namn, men varumärkena får inte särskiljas. Även alla cigaretter, påfyllningskapslar och nikotinvätskor för e-cigaretter är likadana.

Arbetsgruppen föreslog att i fortsättningen skulle även färgen och varumärket för e-cigarettutrustning vara lika till utseendet.

Arbetsgruppen föreslog också att försäljningen av tobak och nikotinprodukter förbjuds i tillfälliga och mobila försäljningsställen. Sådana försäljningsställen är till exempel pop-upbutiker.

En tillsynsavgift tas ut för försäljning av tobak och nikotinprodukter. Arbetsgruppen föreslog att tillsynsavgiften i fortsättningen skulle vara 800 euro när den idag är 500 euro. Om försäljaren på samma plats säljer såväl tobak som nikotinvätskor borde avgiften enligt arbetsgruppen vara dubbel, det vill säga 1600 euro.

Arbetsgruppen föreslog att det ska krävas tillstånd för partiförsäljning av tobak och nikotinprodukter.

Stöd för att sluta röka

Arbetsgruppen föreslår en förbättring av stödet för att sluta röka. I fortsättningen bör klienten få läkemedelsersättning från Fpa för nikotinersättningsbehandlingar och läkemedel som är avsedda för att sluta röka och som ordinerats av läkare. Förutsättningen är att klienten förbinder sig att sluta röka. Arbetsgruppen föreslog att förslaget provas först i en liten grupp och därefter fattas beslut om fortsättningen.

Majoriteten i arbetsgruppen var av åsikten att försäljningen av nikotinersättningspreparat bör flyttas tillbaka till apoteken. Användningen av sådana har ökat kraftigt. Det tyder på att produkterna används för något annat än för att sluta röka. Endast apotek har möjlighet att ge råd och vägledning för användning av dem.

Mindre tobak skattefritt

Arbetsgruppen föreslog att mängden cigaretter som får föras in skattefritt från utanför Europeiska unionen minskas.

De nya mängderna skulle vara:

  • i fortsättningen 40 cigaretter (två paket med 20 cigaretter), nu 200 cigaretter
  • i fortsättningen 10 cigarrer, nu 50 cigarrer
  • i fortsättningen 20 stycken cigariller, nu 100 cigariller
  • i fortsättningen 50 gram pip-, vattenpips- och cigarettobak, nu 250 gram.

Resandes införsel av snus, tuggtobak och luktsnus skulle förbjudas helt.

Nya produkter ska omfattas av regleringen

Nya produkter vars användning påminner om tobaksprodukter kommer ständigt ut till försäljning. De innehåller nikotin, men innehåller inte tobaksväxten. Sådana produkter är till exempel snusliknande påsar, geler som används i vattenpipor och växtbaserade produkter med nikotin, avsedda att upphettas.

Arbetsgruppen föreslog att dessa nya produkter ska regleras på samma sätt som tobaksprodukter och nikotinvätskor. Till exempel ska det krävas tillstånd för att sälja sådana.

Dessutom bör egenskaperna hos tobakssurrogat regleras på samma sätt som tobaksprodukter och nikotinvätskor. Sådana egenskaper är till exempel smaker, dofter och nikotinhalter.
I fortsättningen skulle till exempel nikotinsnus regleras på samma sätt som traditionellt snus.

Internationellt tobaksavtal

Finlands riksdag godkände 2005 det internationella tobaksavtalet. Avtalet har som mål att minska rökning permanent och förebygga tobakens hälsoolägenheter.

Tobaksavtalet förpliktigar till att skydda antirökningspolitik mot tobaksindustrins strävan efter fördelar. Arbetsgruppen föreslog att till målet i tobakslagen läggs till en punkt där denna skyldighet lyfts fram.

Forskning, uppföljning och bedömning ska säkerställas

Arbetsgruppen föreslog att genomförda åtgärder och deras konsekvenser på rökning och användning av nikotinprodukter ska följas upp och uppföljningen effektiviseras.

Uppnåendet av tobakslagens mål kräver fortsatt forskning. Finansieringen av forskningen måste säkerställas.

 

 

Mer information

Social- och hälsovårdsministeriet (12.4.2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken: Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023 (pdf)