Målet med lagen om tobaksaccis är också att främja tobakslagens hälsopolitiska mål. Tobaksaccis uppbärs på cigaretter, cigarrer, cigariller och löstobak samt på övriga produkter som innehåller tobak och cigarrettpapper. Från början av 2017 har tobaksaccisen omfattat även nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för elcigaretter.

Tobaksaccisen har under de senaste åren höjts regelbundet, åren 2016, 2017 och 2018 två gånger per år. Samma fortsätter år 2019: nästa höjning sker i början av januari och i början av juli.

År 2018 ändrades skattestrukturen för cigarrer så att den skulle vara likadan som för de övriga tobaksprodukterna. Nu uppbärs för cigarrer förutom värdeaccis även enhetsaccis.  Syftet är att den euromässiga accisnivån för cigarrer ska vara minst på samma nivå som accisnivån för de billiga cigaretterna.

Accisintäkten ökar

Finska staten fick år 2016 975 miljoner euro i skatteintäkter från tobaksaccisen. Accisintäkten har ökat hela 2000-talet, även om rökningen har minskat.

Enligt finansministeriet var förbrukningen av cigaretter som inte statistikförts ungefär 14–16 procent av den totala förbrukningen år 2016. Den totala förbrukningen av cigaretter var för sin del 4,7 miljarder. Av denna utgjorde passagerarinförselns andel ungefär 11 procent och andelen insmugglade cigaretter 3–5 procent. Dessutom utgör cigarettinköpen på internet ungefär en halv procent av den totala förbrukningen.

Passagerarinförseln stävjas av begränsningen som grundar sig på tobakslagens varningsmärkningar, enligt vilken en resenär till Finland får införa högst 200 stycken sådana cigaretter som saknar varningar på finska och svenska och varnande bilder.

Stora skillnader mellan EU-länderna

Det finns betydande skillnader mellan EU-länderna i nivån på tobaksaccisen och priserna på tobaksprodukter, även om tobaksaccisen har förenhetligats med tobaksaccisdirektivet.

Mätt med accisen i euro för ett cigarettpaket med genomsnittspris är accisnivån för cigaretter i Finland i övre genomsnittet i Europa. Tobaksaccisen är högst i Irland, Storbritannien och Frankrike.

 

Visste du?

  • Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken rekommenderar att tobaksaccisen höjs. Enligt dem är det effektivaste sättet att minska förbrukningen av tobaksprodukter att höja tobaksaccisen.
  • Ett högt pris på tobaksprodukter förebygger att man börjar röka, ökar försöken att sluta röka och minskar hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna.
  • Enligt Världsbanken borde man inom tobaksbeskattningen främst beakta hur accisnivån påverkar hälsan.