Världshälsoorganisationen WHO och många forskare är oroade över att rökare av elcigaretter drar in nikotinet i lungorna som varm ånga. Toxiciteten och den fysiologiska inverkan av sådan exponering har inte undersökts grundligt.

Hjälper inte vid avvänjning

Undersökningar pekar på att de som använder elcigaretter inte blir av med sitt nikotinberoende. Forskarna varnar för att det är lätt för unga att genom smaker och lätt inandningsbar ånga lära sig att röka, varvid tröskeln till egentlig rökning sänks.

WHO rekommenderar inte användning av elcigaretter till hjälp vid rökavvänjning, och skulle inte heller tillåta användning av dem i utrymmen som ska vara rökfria miljöer.

Pojkar testar

Elcigaretterna blev vanligare i Finland år 2010. Enligt en undersökning om hälsovanor bland unga har det blivit vanligare bland 16 och 18 år gamla pojkar, men inte i andra åldersgrupper eller bland flickor, att testa elcigaretter. Av 18-åriga män rökte under två procent elcigaretter dagligen år 2017, bland kvinnor i samma ålder fanns det inga som dagligen använde elcigaretter.

Andelen bland 14–16 år gamla flickor och pojkar som rökte elcigaretter dagligen varierade mellan 0,1 procent och 1,4 procent, men 12-åringar rökte inte elcigaretter dagligen eller ens en gång i veckan. Av de som testar eller röker elcigaretter använder ungefär hälften nikotinhaltiga vätskor i dem.

I lagen likställs de med cigaretter

För elcigaretter gäller i regel samma förordningar som för cigaretter: användningen av elcigaretter är förbjudet i lokaler där det är förbjudet att röka. Elcigaretter får inte säljas eller överlåtas till barn under 18 år och en minderårig får inte inneha elcigaretter.  Även marknadsföring av dem är förbjudet och de får inte vara synligt framlagda vid detaljförsäljning.

Butikerna som säljer elcigaretter och den nikotinvätska som används i dem måste ha tillstånd för detaljhandelsförsäljning. Tillståndet utfärdas av den kommun där butiken är belägen. Försäljning på internet och annan distansförsäljning av elcigaretter och nikotinvätskor har varit förbjudet sedan 1.7.2017.

Det finns en tidsgräns på 24 timmar för import av elcigaretter och nikotinvätskor från andra än EES-länder. För att kunna föra in produkter i landet måste personen befinna sig utanför Finlands gränser i över 24 timmar.

Nikotinvätskor har inte fått smaka godis eller frukt från början av år 2018. Elcigaretter och deras påfyllningskapslar ska förvaras oåtkomliga för barn och skyddas mot felanvändning, skador och läckor. De ska dessutom ha en mekanism som säkerställer en läckagefri påfyllning.

Detaljhandelsförpackningarna för elcigaretter och påfyllningskapslar ska innehålla (tobakslagen 36 §)

  • en förteckning över beståndsdelarna i produkten
  • produktens nikotinhalt och dosering
  • tillverkarens partinummer
  • rekommendation om att produkten ska förvaras oåtkomlig för barn
  • hälsovarningar på svenska och finska samt
  • folder med information om produkten och dess användning samt nödvändiga kontaktuppgifter.

Läs mera här: 

E-cigaretter - påståenden och fakta