fbpx

Elcigaretten

Världshälsoorganisationen WHO och många forskare är oroade över att användare av elcigaretter drar in nikotinet i lungorna som varm ånga. Toxiciteten och den fysiologiska inverkan av sådan exponering har inte undersökts grundligt.

Hjälper inte vid avvänjning

Undersökningar pekar på att de som använder elcigaretter inte blir av med sitt nikotinberoende. Forskarna varnar för att det är lätt för unga att genom smaker och lätt inandningsbar ånga lära sig att röka, varvid tröskeln till egentlig rökning sänks.

WHO rekommenderar inte användning av elcigaretter till hjälp vid rökavvänjning, och skulle inte heller tillåta användning av dem i utrymmen som ska vara rökfria miljöer.

Unga och e-cigaretten

E-cigaretter introducerades på marknaden i Finland år 2010. Enligt en studie i ungdomars hälsobeteende (2019) började 16–18-åriga pojkar experimentera mer med e-cigaretter, men detta gällde inte för andra åldersgrupper eller könsgrupper. År 2019 använde ungefär tre procent av 18-åriga män e-cigaretter dagligen, medan motsvarande siffra för kvinnor i samma ålder var 0,4 procent.

Daglig användning av e-cigaretter var ännu mindre vanlig bland 14–16-åriga flickor och pojkar och varierade mellan 0,4 och 0,8 procent. Däremot använde inte 12-åringar e-cigaretter dagligen eller ens en gång i veckan.

Trots det har daglig användning av e-cigaretter snabbt blivit vanligare bland unga under de senaste åren. År 2023 använde sex procent av unga (14–20 år) e-cigaretter dagligen, jämfört med tre procent år 2021.

År 2023 använde 7 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna i årskurserna 8 och 9 på grundskolan e-cigaretter dagligen. Motsvarande siffror för gymnasieskolan var 2 procent (pojkar) och 3 procent (flickor). På yrkesläroanstalter använde sex procent av pojkarna och sju procent av flickorna e-cigaretter dagligen.

I lagen likställs de med cigaretter

För elcigaretter gäller i regel samma förordningar som för cigaretter: användningen av elcigaretter är förbjudet i lokaler där det är förbjudet att röka. Elcigaretter får inte säljas eller överlåtas till barn under 18 år och en minderårig får inte inneha elcigaretter.  Även marknadsföring av dem är förbjudet och de får inte vara synligt framlagda vid detaljförsäljning.

Butikerna som säljer elcigaretter och den nikotinvätska som används i dem måste ha tillstånd för detaljhandelsförsäljning. Tillståndet utfärdas av den kommun där butiken är belägen. Försäljning på internet och annan distansförsäljning av elcigaretter och nikotinvätskor är förbjudet.

Det finns en tidsgräns på 24 timmar för import av elcigaretter och nikotinvätskor från andra än EES-länder. För att kunna föra in produkter i landet måste personen befinna sig utanför Finlands gränser i över 24 timmar.

Nikotinvätskor kan inte smaka godis eller frukt. Elcigaretter och deras påfyllningskapslar ska förvaras oåtkomliga för barn och skyddas mot felanvändning, skador och läckor. De ska dessutom ha en mekanism som säkerställer en läckagefri påfyllning.

Detaljhandelsförpackningarna för elcigaretter och påfyllningskapslar ska innehålla (Tobakslagen 36 §)

  • en förteckning över beståndsdelarna i produkten
  • produktens nikotinhalt och dosering
  • tillverkarens partinummer
  • rekommendation om att produkten ska förvaras oåtkomlig för barn
  • hälsovarningar på svenska och finska samt
  • folder med information om produkten och dess användning samt nödvändiga kontaktuppgifter.

Se vår E-cigarett broschyr.

Enligt god medicinsk praxis-rekommendationerna  (på finska) ökar användningen av e-cigaretter inte sannolikheten att sluta röka enligt studier, om e-cigaretten har använts som en separat konsumentprodukt.

En nikotinhaltig e-cigarett kan hjälpa till att sluta röka, men det innebär risk för hälsoskador och att nikotinberoendet fortsätter.

I behandlingsrekommendationen understryks att e-cigaretten som hjälpmedel för att sluta röka bör användas på samma sätt som nikotinläkemedel.

Läs också:

European Respiratory Journal:
Statement on novel nicotine and tobacco products, their role in tobacco control and “harm reduction”