fbpx

Rökning i restauranger

I enlighet med tobakslagen är rökning förbjuden i alla restauranger oberoende av restaurangens storlek eller utskänkningsrättigheter. Om restaurangägaren vill tillåta rökning på ett serveringsområde utomhus (terrass) ska hen se till att tobaksröken inte kommer in genom ett öppet fönster, dörren eller ventilationen.

I samband med rökning på terrasser måste man därtill ta hänsyn till definitionerna av inomhus- och utomhusutrymmen i tobakslagen. Terrassen anses vara ett utomhusutrymme om minst två sidor är öppna.

Därmed exponeras restaurangens kunder och arbetstagare ständigt för tobaksrök på uteserveringarna. Uteserveringarna har också ofta konstruktioner som förhindrar att röken sprids och skingras, vilket gör dem som vistas på uteserveringarna ännu mer exponerade. Rökning på uteserveringar orsakar ofta rökolägenheter för bostadslägenheter ovanför dem.

I rökrum får inte utföras arbete

Restauranger och övriga förplägnadsrörelser kan inrätta ett separat rökrum (76 §, 77 §) avsett för korta besök. Rummet är avsett endast för rökning varför det är förbjudet att servera och inta mat och dryck i rökrummet samt spela sällskapsspel och bedriva dylik verksamhet.

I ett rökrum får arbete inte utföras, med undantag för nödvändigt arbete som utförs av brand- och räddningsväsendet eller av ordnings- och säkerhetsskäl. Städning av rökrummet får ske först efter att rummet vädrats noggrant.

Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken föreslår:

”Åtgärder mot rökning i förplägnadsrörelser vidtas genom att i tobakslagen stryka möjligheten att inrätta rökrum i förplägnadsrörelser samt genom att förbjuda rökning på förplägnadsrörelsernas uteserveringar.”