Rökning och coronaviruset

Forskning visar att rökare har större risk för lunginfektioner, bl.a. lunginflammation och influensa, än icke-rökare. Coronaviruset angriper i första hand lungorna som är försvagade hos rökare. Rökning leder också till allvarliga hjärtsjukdomar och försvagar kroppens försvar.

USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC och Världshälsoorganisationen WHO har funnit att kronisk lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar eller diabetes kan öka risken för allvarliga former av coronainfektion.

Det är inte endast de giftiga kemikalierna i tobaken som ökar risken för coronainsjuknade. WHO påminner om att rökarna som utför upprepade gånger rörelsen där handen berör munnen kan göra rökare extra sårbara för corona. Eftersom rökare av e-cigarretter utför samma hand-munrörelse som rökare av vanliga cigarretter, anses e-cigarretter likväl vara en risk för dem som insjuknar i corona. Användningen av e-cigarretter kan öka risken för luftvägssjukdomar och allvarliga former av corona särskilt hos unga personer. Forskningen visar allt tydligare att kännbar exposition för nikotin och andra kemikalier i e-cigarretter kan leda till störd lungfunktion och utsätta folk för större risk för coronaviruskomplikationer.

Också de som använder vattenpipa har oftare luftvägssjukdomar än de som inte använder vattenpipa. WHO rekommenderar förbud mot vattenpipa på offentliga platser.

Sakkunniga rekommenderar rökstopp

ASH Finland uppmanar till permanent rökstopp. När du slutar röka förbättras din motståndskraft och din risk för allvarlig coronainfektion minskar. Rökfrihet ger permanent nytta som består också efter att coronapandemin gått över. Internationella organisationer skriver på sina nätsidor också om sambandet mellan rökstopp och coronaviruset. Cochrane-gruppens översiktssidor uppdateras exempelvis regelbundet.

Läs gärna vad sakkunniga berättar om coronaviruset och tobaksrökning. Vi publicerar nyheter om detta också i sociala media under ämnesordet #coronaochtobak.

Coronaepidemin kan sporra till ändringar

”Coronasjukdomen är så ny för oss att forskningresultaten är tillsvidare begränsade. d. Det är dock uppenbart att rökare har en förhöjd risk för allvarliga komplikationer av coronainfektion. Också e-cigarretter medför en risk.

Coronaviruset angriper lungorna vars försvarsmekanismer försvagas av tobaksrökning. Enligt en forskningsrapport från Kina har rökare en 14-faldig risk för coronakomplikationer jämfört med icke-rökare. Riskförhållandet varierar visserligen mellan olika utredningar, men trots detta är det uppenbart att corona och rökning är en farlig kombination. Också passiv rökning kan höja risken för coronakomplikationer.

Ofta ändrar människor sina levnadsvanor vid olika brytningspunkter i livet. För många betyder coronapandemin en enorm ändring i livet jämfört med hur det varit. Därför kan pandemin bli en impuls att sluta röka – detta särskilt av den orsaken att rökning ökar risken för svår sjukdom. Om du redan funderat på att sluta – nu är ögonblicket inne!

Den skadliga inverkan av kemikalierna i tobaksröken upphör genast då tobaksrökningen slutar. Samtidigt början lungornas normala funktion återhämtas.”

Professor Pekka Puska, styrelseordförande för ASH Finland r.f.

Corona och rökning – dubbel risk för hjärtat

”Coronainfektion leder till ett inflammationstillstånd som i sin tur kan leda till hjärtinfarkt, särskilt hos patienter med kranskärlssjukdom. Gifterna i tobaken sprider sig till artärerna och skadar artärernas innersta vägg. Tobaken ökar också blodets koagulationsbenägenhet vilket ökar ytterligare risken för hjärtinfarkt. Patienter med lunginflammation har svagare syresättning i blodet och detta försämrar tillgången på syre för hjärtmuskeln ytterligare.

Hjärt- och lunghälsan är kopplade – då lungorna är ansträngda, ansträngs också hjärtat. Om hjärtat är sjukt sedan förr, tål det inte ansträngning lika bra som om det vore friskt.

Sluta röka för hjärtats skull! Rökstopp gynnar hjärtat och blodcirkulationen mycket snabbt. Allra först återgår blodets koagulationsbenägenhet till samma nivå som det var innan du började röka. Under de allra första rökfria dagarna minskar också benägenheten för blodkärlssammandragningar, då nikotinet uteblir. Småningom lindras också skadorna som rökningen orsakat på blodkärlens innerväggar.

När hjärtat och blodkärlen mår bättre, blir det lättare för kroppen att övervinna den extra ansträngning som infektionen medför.”

Kardiolog Anna-Mari Hekkala, Hjärtförbundet

Bespara dina lungor nu – sluta röka

”Coronaepidemin är en utmärkt orsak att sluta röka. Du besparar dina lungor när du slutar röka. Rökning ökar de svåra formerna av coronavirussjukdomen. Hos många människor som rökt länge har lungfunktionen påverkats. Denna påverkan kan förvärras ytterligare av coronainfektion.

E-cigarretter är inte heller bra. E-cigarretterna åstadkommer förmodligen samma, men lindrigare, inflammationsprocesser som tobak. Också e-cigarretter medför alltså en risk. I dagens läge är det särskilt viktigt att dina lungor andas frisk luft och inga gifter.

Din lunghälsa förbättras snabbt då du slutar röka. Rökfrihet ger nytta som består också sedan coronapandemin gått över.”

Professor Tuula Vasankari, Filha r.f.

 

Rökfrihet lönar sig särskilt nu

”Coronavirusinfektionen är särskilt allvarlig för dig som har någon kronisk sjukdom särskilt i lungorna, hjärtat eller blodcirkulationen eller om du har diabetes. Om du slutar röka nu, ökar dina chanser att klara av också en mer allvarlig coronainfektion. Om du är rökfri, blir det lättare för personalen på sjukhuset att sköta dig.

Du kan få stöd för att sluta röka. Du kan således ringa företagshälsovården eller hälsocentralen eller uppsöka dem på nätet. Chatrådgivning eller videomottagningar finns att få inom hälsovården och hjälper dig också att sluta röka. Rökstopp här och nu är en utomordentlig orsak att kontakta hälsovården! Hälsovårdsprofessionella hjälper dig bli kvitt tobaken med saklig rådgingingg och vid behov med läkemedel om läkaren anser det gynna dig.”

Professor Kari Reijula, ordförande för nätverket Ett rökfritt Finland 2030

 

Stöd för att sluta röka

Det finns stöd och rådgivning tillgängligt för att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter. Effektiva avvänjningstjänster kan väsentligt hjälpa dem som strävar efter att bli fria från nikotinberoende. Läs mer (på finska)

Läs också med. dr Maria Juuselas intervju: Nikotiinilla ehkä vaikutusta koronainfektioon.

Evidently Cochrane: Smoking and coronavirus (COVID-19): time to quit
Arch Intern Med. 2004;164:2206-2216: Cigarette Smoking and Infection
WHO: Coronavirus
WHO: Coronavirus disease (COVID-19): Tobacco
Journal of Adolescent Health 67 (2020): Association Between Youth Smoking, Electronic Cigarette Use, and COVID-19
Centers for Disease Control and Prevention CDC: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) People with Certain Medical Conditions