fbpx

Tobaken strider mot barnens rättigheter i Finland – än idag

PRESSMEDDELANDE 1.9.2020

Konventionen om barnets rättigheter trädde i kraft för 30 år sedan, men det fortfarande brister i efterlevnaden av konventionen i Finland. Konventionen förpliktar dem som undertecknat den att se till att barn inte utsätts för marknadsföring av tobak och för tobaksrök.

ASH Finland påminner beslutsfattarna om att de bär ansvar för att barnens rättigheter skyddas. Fortfarande utsätts barn för tobaksrök i miljön, t.ex. i lekparker och på badstränder. Dessutom har det blivit vanligt att cigarrettaskar används för marknadsföring av tobaksbolagen.

”Om Finland verkligen vill följa den konvention som landet självt ratificerat, ska alla medel som leder till minskad rökning tas i bruk. Lekparker och badstränder ska vara rökfria. Alla reklamelement ska tas bort från cigarrettaskarna, och förpackningarna ska vara enhetliga, enfärgade och innehålla endast hälsovarningar. Det är beslutsfattarna som har makt och ansvar i frågan”, konstaterar Mervi Hara, verksamhetsledare för ASH Finland.

Konventionen om barnets rättigheter är den människorättskonvention som ratificerats av de flesta länderna i hela världen. Julia Kuokkanen, sakkunnig vid Centralförbundet för Barnskydd, poängterar att konventionen binder undertecknarländerna, också Finland.

”Enligt konventionen ska barnets bästa beaktas i allt beslutsfattande. Hos oss bör barnets rättigheter till hälsa befrämjas t.ex. genom att vi motarbetar ojämlikhet och satsar på förebyggande folkhälsoarbete”, konstaterar Julia Kuokkanen.

Ett rökfritt Finland för barnets bästa

Enligt Mervi Hara kan Finland skydda barnets rättigheter till ett tobaksfritt liv på många sätt.

”Vi kan se till att barnen inte utsätts för tobaksrök genom att minska konsumtionen av tobaksvaror överlag. Samtidigt minskar barnens modellinlärning. Cigaretter kan inte utbytas mot nikotinprodukter, eftersom nikotin är skadligt för barnens hälsa. Ett rökfritt och nikotinfritt Finland är det bästa för barnen.”

”Enligt konventionen har barnet rätt att få njuta av det bästa möjliga hälsotillståndet. Om modern exempelvis röker under graviditeten, äventyras barnets hälsa och liv redan innan barnet fötts. Här kunde lösningen vara t.ex. utvidgade rökfria zoner och kostnadsfritt stöd för rökfrihet för båda föräldrarna.”

Enligt konventionen har barnet rätt till tillräcklig levnadsstandard. I u-länderna är denna rättighet mer kritisk än hos oss, men tobaken inverkar på barnets levnadsförhållanden också hos oss i Finland. Om föräldrarna röker, avspeglas detta på många sätt i barnets liv. Och vidare – följderna av eventuella tobaksrelaterade sjukdomar berör inte välbefinnandet för bara en familj utan välbefinnandet i hela landet och därigenom landets ekonomi. Internationellt trampas barnets rättigheter bl.a. genom barnarbetskraft som används på tobaksodlingar.

ASH Finland har alldeles nyligen utgett nätpublikationen Tupakka ja lapsen oikeudet (Tobaken och barnets rättigheter) som redogör ingående för hur tobaken påverkar barnets rättigheter. På nätsidan finns också en blogg av Julia Kuokkanen, sakkunnig vid Centralförbundet för Barnskydd, om barnets rättigheter.

43 miljoner barn röker

Ungefär hälften av alla barn i världen utsätts för tobaksrök på offentliga platser. Årligen dör 65 000 av dessa barn av sjukdomar som de ådragit sig av passiv rökning.

Cirka 43 miljoner barn i åldern 13–15 år använde tobak år 2018. Ungefär hälften av barnen som börjat använda tobaksprodukter i unga år avlider i någon tobaksrelaterad sjukdom.

Visste du, att
  • Många länder utnyttjar barnarbete för tobaksproduktion (17 länder år 2018). Enbart i Malawi arbetar 78 000 barn på tobaksodlingar. Barnarbetarna är 5–17 år gamla.
  • Barnen som arbetar på tobaksodlingarna utsätts för sjukdomar, miljögifter, övergrepp och misshandel. Dessa barn kan inte gå i skola.
  • I Indien och Bangladesh utnyttjas barnarbetskraft för produktionen av bidicigaretter. I Indien uppgår antalet barnarbetare som rullar bidicigaretter till 325 000.
  • Man förutsätter att barnen arbetar sex dagar i veckan, 12–14 timmar per dag.
Titta också