fbpx

Skydd måste införas mot exponering för tobaksrök i hemmet

PRESSMEDDELANDE 31.1.2023

Bostadsbolagen måste få rätt att med majoritetsbeslut förbjuda tobaksrökning i bostäderna och på balkongerna.  Detta har föreslagits av Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet. Den gällande lagstiftningen är otillräcklig vad gäller skydd mot exponering för tobaksrök i bostadssamfund.  

Tobaksrökens skadeverkningar är framträder särskilt i våningshus. I slutet av år 2020 utgjorde våningshuslägenheterna 47 procent av alla bostäder i Finland.  I dessa lägenheter bodde cirka två miljoner människor.

”Att fatta rökförbud måste underlättas för bostadssamfunden genom ändrad lagstiftning, så att tobaksrökning kunde förbjudas med majoritetsbeslut på bolagstämma. Den nu gällande processen för att söka rökförbud uppfattats som tungrodd, besvärlig och utdragen både av bostadssamfunden och kommunerna”, konstateras professor Pekka Puska, ordförande för ASH Finland.

Tobaksröken i vår omgivning är en cancerfarlig blandning och utgör ett hot mot vår hälsa.  Någon trygg undre gräns för halten av tobaksrök i inomhusluften har inte kunnat fastslås.  Skadeverkningarna av tobaksröken framkommer särskilt tydligt då invånaren har svårt att avlägsna sig hemifrån t.ex. på grund av sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga.  Under de senaste åren har distansarbete och ‑studier blivit vanliga, och också detta ökar expositionen för tobaksrök i hemmen.  Dessutom utsätts alla som jobbar i andra människors bostäder för tobaksrök. Detta gäller bl.a. hemsjukvården, personliga assistenter och anhörigvårdare.

”Frågan om rättvisa och rökförbud ska betraktas ut hälso- och arbetsskydssynpunkt och inte genom att betona rätten till tobaksrökning. Det är inkonsekvent att man skyddas mot den cancerframkallande blandningen på våra arbetsplatser, men hemma finns inget sådant skydd mot cancer”, säger professor Pekka Puska.

Befolkningen understöder förbud mot balkongrökning

Rökförbud i husbolagen understöds kraftigt befolkningen.  År 2022 gjorde ASH Finland en undersökning som visade att 59 procent av befolkningen var för totalt förbud mot balkongrökning.

Dessutom uppfattas tobaksröken allmänt som störande.

”Enligt en opinionsundersökning som ASH Finland utförde år 2020 rapporterade 49 procent av höghusinvånarna att tobaksrök tränger in i lägenheten eller på balkongen.  Av dessa angav 82 procent att det var störande – och t.o.m. 40 procent av dem som rökte ansåg detta”, berättar Mervi Hara, verksamhetsledare vid ASH Finland.

Ungdomarna vill ha rökfria terrasser

Arbetsgruppen för utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken föreslog också att tobaksrökning på restaurangterasser skulle förbjudas enligt tobakslagen.

Särskilt unga vuxna vill ha rökförbud på restaurangterasser. Enligt enkäten som ASH Finland genomförde år 2022 stöder inte mindre än 73 procent av unga i åldern 18–24 år förbud mot användning av tobaksprodukter på restaurangterasser.  Av alla som svarade på enkäten, stöder 56 procent rökförbud på restaurangterasser.

”De unga är vana vid rökfrihet och uppfattar det som normgivande. Rökfria terrasser minskar inte endast expositionen för tobaksrök utan förstärker också uppfattningen att rökfrihet är norm och förebygger rökstart”, säger Mervi Hara.

  • Verkställighetsinstruktionen för artikel 8 i ramkonventionen om tobakskontroll framhäver att effektiva åtgärder för att förebygga exponering för tobaksrök i omgivningen förutsätter att rökning och tobaksrök avlägsnas helt från vissa lokaler eller områden.
  • När en arbetstagare exponeras för tobaksrök i arbetet är det en arbetarskyddsfråga.