Tupakoinnin lopettaminen lisää työn tuottavuutta

Tupakointi on keskeisin työikäisten työkykyä vahingoittava, estettävissä oleva terveysriski. Tuore tutkimus vahvistaa, että tupakointi laskee työn tuottavuutta.

Tuoreessa Inter­na­tional Jour­nal of Cli­nical Prac­tice -leh­dessä julkaistussa tutkimuksessa verrattiin tupa­koit­si­joita en­tisiin tupa­koit­si­joihin tai tupa­koi­mat­tomiin. Tutkimuksessa huo­mattiin, et­tä tupa­koit­sijat tu­livat työpai­koille mui­ta enemmän sai­raana. Tupa­kointi nä­kyi myös heiken­ty­neenä työte­hona ja aktii­vi­suuden ale­ne­mi­sena. Heil­lä oli myös enemmän poissao­loja.

Tutkimustulokset osoittavat, et­tä tupa­koinnin lopet­taneet hyö­tyvät sii­tä sekä tervey­del­li­sesti että talou­del­li­sesti. Tutki­muksen perus­teella työnan­tajien kan­nattaa tu­kea ja aut­taa työnte­ki­jöitä tupa­koinnin lopet­ta­mi­sessa. Työnan­taja hyö­tyy työntekijöiden savuttomuudesta, kun te­hokkuus ja tuot­tavuus pa­ranevat.

Savuton työpaikka -esite kannustaa savuttomuuteen työpaikoilla

Savuton Suomi 2030 -verkoston uusi Savuton työpaikka – osa työhyvinvointia -esite antaa vinkkejä ja opastaa työpaikkoja savuttomuuteen. Esite on päivitetty vastaamaan elokuussa 2016 voimaan tulleen tupakkalain sisältöä.

Esitteet ovat tilaajille maksuttomia (postikulut peritään). Esitteisiin voit tutustua Savuton Suomi 2030 -verkkosivuilla ja Slideshare-tilillämme. Painetun esitteen voit tilata Hengitysliitosta.

Lähteet: LääkärilehtiSavuton Suomi 2030