Aikuiset stumppaavat terveyden, nuoret imagon vuoksi

Naisten ja miesten motiivit tupakoinnin lopettamiseen ovat osin erilaisia. Huoli terveydestä on kuitenkin selvästi yleisin syy lopettaa, selviää Suomen ASH:n tuoreesta selvityksestä. Nuoria lopettamiseen kannustaa myös tupakoinnin yhä kielteisemmäksi muuttunut imago.

Tupakoinnin lopettaminen ei välttämättä ole niin vaikeaa kuin yleensä ajatellaan. Suomen ASH:n Taloustutkimuksella teettämään selvitykseen haastatelluista 15-79-vuotiaista ex-tupakoitsijoista puolet onnistui lopettamisessa jo ensimmäisellä yrityksellä. Runsas neljäsosa (28 %) oli yrittänyt lopettaa 1-3 kertaa ja joka viides neljä kertaa tai useammin ennen kuin onnistui. Naisista 58 prosenttia onnistui ensimmäisellä yrittämällä, miehistä 44 prosenttia.

– Yleensä arvioidaan, että ennen pysyvää onnistumista tupakoijat ovat yrittäneet lopettaa 3-4 kertaa. Siihen, miten helpoksi tai vaikeaksi lopettaminen koetaan, vaikuttaa nikotiiniriippuvuuden voimakkuus, joka vaihtelee eri henkilöillä, sekä tietysti myös elämäntilanne. Siksi jokainen lopettamiskokemus on yksilöllinen. Näistäkin haastatelluista joka kymmenes tarvitsi onnistuakseen yli seitsemän yritystä, huomauttaa Suomen ASH ry:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Tutkittujen päätökseen lopettaa tupakointi vaikuttivat selvästi eniten terveydelliset syyt. Myös muut syyt, kuten huoli muille, esimerkiksi lapsille annetusta käyttäytymismallista oli etenkin naisilla yhtenä syynä lopettaa. Miehillä puolestaan tupakan korkea hinta vaikutti lopettamisen taustalla hieman naisia useammin. Kaikkein eniten hinta vaikutti 25-34-vuotiaiden lopettamispäätökseen.

Nuorimmassa ikäryhmässä eli 15-24-vuotiailla tupakan kielteisellä imagolla oli muita ikäryhmiä useammin lopettamiseen kannustava vaikutus.

– On hienoa huomata, että nuorten mielikuvissa tupakointi ei ole enää muodikasta ja kannatettavaa. Näyttää siltä, että nuoret tiedostavat yhä paremmin tupakkateollisuuden manipuloinnin ja keinot, joilla yritetään houkutella nuoria tupakoimaan, Hara sanoo.

Tukea lopettamiseen tarjolla

Suomen ASH järjestää tänään perjantaina 14. lokakuuta #MakujenPäivä-teemapäivän, jonka tavoite on kannustaa tupakoinnin lopettamiseen. Verkkosivuille makujenpaiva.fi haastatellut ex-tupakoitsijat korostavat oman tahdon ja motivaation merkitystä lopettamisen onnistumisessa: ”Ulkopuolelta voidaan antaa kimmoke lopettamiseen, mutta vain sinä voit päättää, että haluat lopettaa.” ” Päätä, että sinä hallitset elämääsi, ei tupakka.” Älä jätä mitään takaportteja vaan pidä kiinni päätöksestäsi.”

– Tutkimusten mukaan neljä viidestä päivittäin tupakoivasta on huolissaan tupakan terveysvaikutuksista, ja yli puolet tupakoivista haluaisi lopettaa. Monesti se on vaikeaa ilman apua, Hara huomauttaa.

Yksi #MakujenPäivän tavoite on tuoda esiin tahoja, jotka tarjoavat tukea lopettamiseen. Näitä ovat muun muassa työterveyshuolto, tupakkaklinikat, kuntien ja järjestöjen ehkäisevän päihdetyön asiantuntijat sekä apteekit.

Perheen, ystävien ja läheisten tarjoama tuki nousi tässä selvityksessä tärkeimmäksi tekijäksi lopettamisen onnistumisessa. Myös terveydenhuoltohenkilökunnan, kuten työterveyshuollon opastusta pidettiin tärkeänä.

– Toivottavasti Sote-uudistuksen yhteydessä pidetään huolta myös tupakoinnin lopettamisen tukipalveluista, jotta ne olisivat helposti kaikkien saatavilla. Tällä tavoin kunnat ja valtio voisivat helposti hillitä terveydenhuollon kustannuksia, Hara korostaa.

#MakujenPäivänä tupakoinnin lopettamiseen tukea tarjoavat tahot järjestävät tapahtumia eri puolilla maata.

Taloustutkimus haastatteli 1081:tä, iältään 15-79-vuotiasta, joista tutkimuksen kohderyhmään kuului 305 henkilöä. Haastattelut toteutettiin 1.-19.9.2016.

Lisää tietoa

Tupakoinnin lopettanut Lea Puusaari: ”Olen saanut terveyden ja energisen olon” (Haastattelu YLE Puheen iltapäivä 14.10.2016)